NOTA INFORMATIVA GROS MONSERRAT ASOCIADOS:


ELS EFECTES DEL BRÈXIT EN ÀMBIT DUANER I FISCAL
 

En data 29 de març de 2019, es farà efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (el conegut com a “BREXIT”), el que implica que, de no arribar a un acord de sortida que inclogui un període transitori i conseqüentment prorrogar la situació actual, a partir del 30 de març de 2019 el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera.
El BREXIT afectarà a la seva empresa, si:

  • Ven béns o presta serveis al Regne Unit.
  • Compra béns o rep serveis del Regne Unit.
  • Transporta béns a través del Regne Unit.
Conseqüències del BREXIT des d’un punt de vista duaner:
La principal conseqüència és que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de considerar-se com a operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.
Aquestes formalitats duaneres impliquen que per ENVIAR MERCADERIES des d’Espanya (Península, Balears o Canàries) a Regne Unit, o REBRE MERCADERIES des del Regne Unit a Espanya:
  • Es requereixi la presentació d’una declaració duanera d’importació / exportació.
  • Es requereixi la realització de controls duaners.
  • Pagament de drets aranzelaris (o altres gravàmens que es meritin amb la introducció de mercaderies).
  • Necessitat d’obtenir certificats sanitaris, fitosanitaris, de qualitat o d’altres, per tal de poder disposar de les mercaderies.
Per tal de realitzar aquestes operacions, tots els operadors econòmics hauran d’identificar-se a efectes duaners amb un número de registre i identificació (número EORI).
Conseqüències del BREXIT a efectes d’IVA:
  • Pel que fa als ENVIAMENTS AL REGNE UNIT: Els enviaments que es facin al Regne Unit estaran exempts com a exportacions. La declaració duanera d’exportació serà un dels mitjans de prova admesos per tal de justificar l’exempció.
  • Pel que fa a la RECEPCIÓ DEL REGNE UNIT: Les importacions de Regne Unit estaran subjectes al pagament de l’IVA a la importació. Aquest impost es liquida amb la Declaració duanera i s’haurà d’ingressar en els terminis corresponents, malgrat hi hagi la possibilitat de que les quotes de l’Impost a la Importació s’ingressin en la Declaració-liquidació corresponent al període en que es rebi el document on consti la liquidació practicada per l’Administració (IVA diferit).
Per qualsevol dubte o consulta, no dubtin en posar-se en contacte amb GROS MONSERRAT al telèfon 93.877.24.13 o a través del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com
Twitter
LinkedIn
Google Plus
De acuerdo con la legislación actual en materia de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos están incluidos en nuestros ficheros con la finalidad de permitir las gestiones derivadas de los servicios solicitados y para el envío de información que pueda ser de su interés. (Para más información puede dirigirse a la política de privacidad de www.grosmonserrat.com). Además se le informa que tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad de sus datos dirigiéndose a Passeis Pere III, 14-16, 5-3 08240 Manresa (Barcelona) Teléfono: 93 877 24 13 o al correo electrónico,  comunicacion@grosmonserrat.com . Recordar que la conservación de sus datos será mientras dure la relación entre las partes y siempre hasta que la legislación lo indique. Por último en caso de que sea necesario comunicar alguna incidencia en el ejercicio de sus derechos podrá presentar la reclamación pertinente. Si no desea recibir más información de su interés envíe este mismo correo con la palabra BAJA en el asunto.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*