Actualitat

Terminis de presentació d’obligacions tributàries i altres sol·licituds durant el mes de novembre

8 / 11 / 2022 | Actualitat

Els recordem el període voluntari de les declaracions tributàries corresponents al mes de novembre. Així mateix, es descriuen altres tràmits i sol·licituds que obren i finalitzen termini aquest mes de novembre.

MODEL 232

El pròxim 30 de novembre de 2022 finalitza el termini de presentació del Model 232 corresponent al 2022 per aquelles entitats en les quals l’exercici social coincideix amb l’any natural. A través d’aquest model s’informa de les Operacions Vinculades i de les Situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Per a les entitats les quals el període impositiu no coincideixi amb l’any natural tindran fins al mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Hauran de presentar el Model 232 els següents subjectes passius, que compleixin amb els límits i condicions detallats en el quadre:

  • Contribuents de l’Impost de societats.
  • Contribuents de l’Impost sobre l’Impost de la Renda de No residents que actuïn mitjançant establiment permanent.
  • Entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol i que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades.
Conjunt d’operacions realitzades en el període impositiu (amb independència de l’import d’operacions per entitat vinculada)Obligat
Si el conjunt d’operacions del mateix tipus i mètode de valoració > 50% de la xifra de negoci de la entitat
≤ 100.000 € en operacions específiques del mateix tipusNo
> 100.000 € en operacions específiques del mateix tipus
Operacions realitzades en el període impositiu amb la mateixa persona o entitatObligat
≤ 250.000 € d’operacions per entitat vinculada (no operacions específiques)No
> 250.000 € d’operacions per entitat vinculada (no operacions específiques)
Les operacions específiques són: Operacions amb persones físiques que tributen en estimació objectiva en les quals la participació individual, o conjuntament amb els seus familiars, sigui superior o igual al 25% del capital o dels fons propis.Transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis d’entitats no admesos a negociació o admesos en paradisos fiscals.Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles.
Les següents operacions queden excloses de l’obligació de presentar el Model 232: Grup fiscal (independentment del volum d’operacions).Agrupacions d’Interès Econòmic (AIES).Unions Temporals d’Empreses (UTE), excepte les UTE’s o altres formes anàlogues de col·laboració que s’acollin a l’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través de l’establiment permanent.Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

MODEL 583

S’obre el termini per a presentar el Model 583, de l’Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. El pagament, s’efectuarà pels obligats tributaris en els següents terminis:

  • El període de presentació del 3T de 2022 és fins al 21 de novembre. En aquest pagament fraccionat es declara el valor de l’energia produïda del 01/01/2022 al 30/09/2022.
  • El termini de presentació de l’autoliquidació de l’any 2021 finalitza el 30 de novembre.

MODEL 587

Amb caràcter excepcional les empreses o persones podran presentar fins al 30 de novembre l’autoliquidació de les existències de gasos fluorats, del model 587.

Baixa/inscripció voluntària del REDEME

El Règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME) és un règim especial en el qual l’IVA es retorna mensualment, en comptes d’anualment.

Durant el mes de novembre es podran presentar les sol·licituds de baixa o inscripció voluntària en el registre REDEME amb efectes de l’any 2023. En cas de ser baixa, no es podrà tornar a sol·licitar la inscripció en el registre REDEME per al mateix any natural el qual s’hagués sol·licitat la baixa.

Sol·licitud de la inclusió en el règim de diferiment de l’IVA a la Importació

S’obre el termini per a la sol·licitud de l’IVA diferit a la importació, inicia el dia 1 de novembre fins al 30 mateix mes. Serà aplicable a les importacions realitzes a partir de l’inici de l’any següent. Amb la inclusió a aquest règim es difereix el pagament de l’IVA de duanes fins al moment de la presentació de la liquidació mensual de l’IVA.

La seva sol·licitud s’haurà de realitzar a través del model 036, presentat en la Declaració Censal.

Subministrament Immediat d’Informació per a l’exercici 2023

El Subministrament Immediat d’Informació (SII) és un sistema per a la gestió electrònica dels llibres registro de l’Impost sobre el Valor Afegit.

És de caràcter obligatori per a aquelles entitats que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA de manera mensual: Inscrits en el REDEME, Grans Empreses (facturació superior a 6 milions d’euros) i Grups d’IVA. El SII també és aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-se a aquest.

Per a optar o renunciar al SII els subjectes o empreses hauran d’indicar-ho a partir de la presentació del model 036 el mes de novembre anterior a l’any en què vagi a fer efecte o en el moment de presentar la declaració censal d’inici d’activitat.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13 o a través del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

Envia'ns un missatge