CIRCULAR 24-2020_ PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2021 PRINCIPALS MESURES TRIBUTÀRIES

Després que els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 hagin superat els tràmits al Senat, aquests entraran en vigor, previsiblement, a principis de l’any 2021 i substituiran els Pressupostos de 2018, que van ser prorrogats en dues ocasions. No obstant, a dia d’avui no han entrat en vigor ni han estat publicats al BOE.

Aquests pressupostos preveuen un seguit de novetats en matèria tributària, de les quals destaquem les següents:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:

 • Nou tipus a l’escala general de l’Impost: S’afegeix un tram a l’escala general de l’Impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 € amb un tipus de gravamen del 24,50% (escala estatal).
 •  Nou tipus de gravamen de l’estalvi: S’afegeix un tram a l’escala de l’estalvi per bases liquidables superiors a 200.000 € amb un tipus de gravamen del 26%.
 • Límits de reducció a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: Es redueix el límit general que opera en les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social reduint-se de 8.000 € a 2.000 € anuals la quantitat màxima que es pot deduir.

El límit anterior s’incrementa en 8.000 € quan l’increment provingui de contribucions empresarials, és a dir, aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions de treball o a mutualitats de previsió social.

La reducció addicional per aportacions a favor del cònjuge serà de 1.000 € anuals (anteriorment, 2.500 € anuals).

 • Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva a l’IRPF per 2021: Es prorroguem pel 2021 els límits establerts anteriorment. Les magnituds que fixen l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les que existeixi l’obligació d’expedir factura quan el destinatari és un empresari o professional, es fixen en 250.000 € i 125.000 €, respectivament.

La magnitud que refereix al volum de compres, s’estableix en 250.000 €.

IMPOST SOBRE SOCIETATS:

 • Limitació de la deducció de les despeses financeres: Es suprimeix l’adició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.
 •  Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives que deriven de la transmissió de valors representatius de fons propis: Les despeses de gestió de les participacions que no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, es fixen en un 5% del dividend o renda positiva obtinguda, de forma que l’import que resulta exempt és del 95% d’aquest dividend o renda.
 •  Règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions: Es suprimeix l’exempció de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en benefici i a la rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat la qual el seu valor d’adquisició sigui superior a 20 milions d’euros, amb la finalitat d’adaptar l’aplicació d’aquesta mesura a les situacions en les que existeix un percentatge de participació significatiu del 5%, regulant-se un règim transitori per un període de 5 anys.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI:

 • Escala estatal de l’Impost: S’introdueix amb vigència indefinida una nova escala estatal de l’impost, i l’últim tram de la tarifa varia ja que s’eleva el tipus de gravamen aplicable al 3,5% (anteriorment 2,5%)

TRIBUTS LOCALS:

Impost sobre Activitats Econòmiques: S’introdueixen les següents modificacions en les Tarifes de l’impost:

 • Electricitat i gas: Es creen nous epígrafs o grups amb l’objectiu de classificar de forma específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas).
 • Grans superfícies: Es crea un nou epígraf per les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l’alimentació, que és el següent, 661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de forma especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda a el públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de l’ llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o altres).
 • Punts de recàrrega vehicles elèctrics: Es crea l’epígraf per l’activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega, que és el següent, Epígrafe 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:

 • Lloc de realització de determinades prestacions de serveis: Es modifica la regla de localització referida a l’explotació dels serveis al territori d’aplicació de l’impost:
 • Illes Canàries, Ceuta i Melilla reben el mateix tractament que els territoris de la Unió Europea a efectes d’IVA (tornant a la situació existent d’abans de 2014)
 • Els serveis sanitaris que no estiguin exempts se’ls aplica la regla de utilització o explotació efectives, independentment de qui sigui el destinatari. Per tant, si la utilització o explotació efectiva d’aquests serveis es localitza en territori d’aplicació de l’impost, tributarà per IVA espanyol.
 •  Tipus impositius reduïts: S’incrementa al 21% (anteriorment el 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes que continguin edulcorants afegits, naturals i derivats.
 •  Límits per l’aplicació del règim simplificat i el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca a l’exercici 2021: Es prorroga pel 2021 el règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca del IVA, en el que s’eleva la magnitud de 150.000 € a 250.000 €.

ALTRES NOVETATS:

 • Interès de demora tributari i interès legal del diner: Es fixa l’interès legal del diner en un 3,00 % i l’interès de demora en un 3,75 %, no patint cap variació respecte al ja existent.
 •  Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM): Les quanties per 2021 s’incrementen respecte anys anteriors essent a) diari: 18,83 €; b) mensual: 564,90 €; c) anual: 6.778,80€; d) en casos en que la referència al salari mínim interprofessional es substitueix per la referència al IPREM serà de 7.908,60 €.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13 o mitjançant correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

DESCARREGAR

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar