CIRCULAR 22-2020_ NOVES AJUDES PER AUTÒNOMS ARREL DEL REIAL DECRET LLEI 30-2020,DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

DESCARREGAR

El passat 30 de setembre de 2020, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, el qual estableix, entre d’altres, les següents mesures en matèria laboral i pels treballadors autònoms:

MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS: (article 13 del RDL 30/2020, de 29 de setembre)

 1. Treballadors autònoms obligats a suspendre la seva activitat

A partir del dia 1 d’octubre de 2020, els treballadors autònoms que estiguin obligats a suspendre les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat per evitar la propagació del COVID, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària, amb les següents condicions:

Requisits per tenir dret a aquesta prestació:

 • Estar afiliats i d’alta al RETA, com a mínim, 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament de l’activitat.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Quantitat:

 • La quantitat de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui por l’activitat desenvolupada.
 • Aquesta quantitat s’incrementarà un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos durant aquest període provenen de l’activitat suspesa.

Moment que neix el dret a la prestació: El dret a la prestació neix des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament de l’activitat adoptada per l’autoritat competent  i finalitzarà l’últim dia del mes en que s’acordi l’aixecament d’aquesta mesura.

Exoneració obligació de cotitzar: durant el temps que es mantingui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta al règim especial corresponent i el treballador quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar.

Termini de sol·licitud: El reconeixement de la prestació s’ha de sol·licitar dins dels primers quinze dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.

En el cas en que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant, el treballador únicament quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes en que l’autoritat hagi determinat la prohibició de l’activitat la prohibició de l’activitat, si bé en aquest cas, el període anterior a la data de sol·licitud no s’entendrà com a cotitzat, no assumint la cotització les entitats que cobreixin les respectives prestacions.

 1. Prestació econòmica de naturalesa extraordinària:

A partir de 1 d’octubre de 2020, els autònoms que reuneixin els requisits podran accedir a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària, amb les següents condicions:

Requisits per tenir dret a aquesta prestació:

 • Estar donat d’alta a la SS i estar al corrent de pagament de les cotitzacions al RETA, des d’abans de 1 d’abril de 2020.
 • No tenir dret a la prestació per cessament d’activitat per no reunir els requisits de carència exigits a la norma.
 • No tenir ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de 2020, superiors al salari mínim interprofessional (és a dir, ingressos inferiors a 3.324,99 euros).
 • Haver patit, en el quart trimestre de 2020, una reducció dels ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys el 50% en relació als ingressos tinguts al primer trimestre de 2020.

Pel càlcul de la reducció d’ingressos, es tindrà en compte el període d’alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el quart trimestre pel mateix període.

Quantitat: La quantitat de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. No obstant, quan convisquin en un mateix domicili, dos o més persones que tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat, la quantitat de cada una de les prestacions serà del 40%.

Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta al règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

Termini: Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat pot començar a meritar-se amb efectes 1 d’octubre de 2020 i tindrà una duració màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes es fixen en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud, i la seva durada no pot excedir de 31 de gener de 2021.

Incompatibilitats: Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliena, excepte que els  ingressos per aquesta feina siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional, o amb el desenvolupament d’una altre activitat per compte pròpia, amb la percepció de rendiments procedents d’una societat, amb la percepció d’una prestació de la Seguretat Social, excepte aquella que el beneficiari percebés per ser compatible amb el desenvolupament de l’activitat que desenvolupava.

La gestió d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

ALTRES MESURES ADOPTADES PEL RDL 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE:

 1. Pròrroga dels ERTO basats en causes de força major derivats del COVID – 19: Els Expedientes de Regulació Temporal d’Ocupació vigents, que es basen en l’article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, es prorrogaran automàticament fins el dia 31 de gener de 2021.
 2. Exoneració en l’aportació a la Seguretat Social de les empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat en algun dels seus centres de treball a partir de 1 d’octubre de 2020: Les empreses i entitats que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun centre de treball com a conseqüència de les noves restriccions adoptades a partir de 1 d’octubre de 2020, gaudiran dels següents percentatges d’exoneració, prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ocupació:
 • Menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020: Exoneració del 100% de l’aportació empresarial meritada durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021.
 • 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020: L’exempció arriba al 90% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins a 31 de gener de 2021.
 1. Exoneració en empreses que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de les noves mesures adoptades:
 • Menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020: L’exempció per les aportacions empresarials meritades en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, arribarà al 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament.
 • 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020: L’exempció respecte de l’aportació empresarial meritada en els mesos d’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, arribarà al 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament.
 1. Exoneració d’empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació de l’activitat: Les següents empreses queden exonerades entre el 1 d’octubre i el 31 de gener de 2021, de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització:
 • Empreses considerades com a empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.
 • Empreses que passin des d’un ERTO a un ERTO de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i que la seva activitat es classifiqui en algun dels CNAE 09 [aportats com annexos]
 • Empreses titulars de un ERTO basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, derivades del COVID – 19, i la qual la seva activitat es classifiqui en algun CNAE 09
 • Empreses qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, passin a un ERTO per causes de força major, a un per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Aquestes empreses queden exonerades, respecte dels treballadors afectats per l’ERTO, i respecte dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de 1 d’octubre de 2020 i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre el 1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, en les condicions que s’exposen a continuació:

 1. Quan l’empresa hagi tingut menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020: El 85% de l’aportació empresarial meritada a l’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021.
 2. Quan l’empresa hagués tingut 50 o més treballadors a 29 de febrer de 2020: El 75% de l’aportació empresarial meritada a l’octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021.

 

Per qualsevol dubte o consulta que tinguin, no dubtin en contactar amb nosaltres a través del telèfon 93.877.24.13.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar