Circular 21/2020 OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DEL TERCER TRIMESTRE 2020

DESCARREGAR

IMPORTANT: Els recordem que el proper dia 20 d’octubre de 2020 finalitza el període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2020.

En el cas que desitgin domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitzarà el proper 15 d’octubre de 2020.

 1.1      I.V.A.

 • Empresaris i professionals subjectes a l’IVA. Hauran d’aportar les factures emeses, factures rebudes i béns d’inversió del tercer trimestre ABANS DEL DIA 15 D’OCTUBRE.
 • Empresaris en Règim d’Estimació Objectiva per Mòduls. Es poden deduir les quotes suportades per l’adquisició d’actius fixos (no compres corrents) realitzades durant el 3r trimestre o, en altre cas, es poden deduir al final de l’any.

 1.2      OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (MODEL 349)

Empresaris i professionals que durant el tercer trimestre han efectuat operacions amb la Unió Europea (lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns o serveis), hauran d’aportar la documentació ABANS DEL DIA 15 D’OCTUBRE. En la documentació hi haurà de constar:

 • Nom del client o proveïdor,
 • Nº fiscal europeu,
 • Import de les operacions.

NOTA: Els recordem que el termini de presentació és trimestral, excepte que l’import total dels lliuraments de béns i prestacions intracomunitàries de serveis no hagi superat el llindar dels 50.000 € ni en el trimestre en curs ni en cada un dels quatre trimestres naturals anteriors. Si el supera, la periodicitat serà mensual.

 1.3      IMPOST SOCIETATS (MODEL 202)

 •  El 20 d’OCTUBRE DE 2020 finalitza el termini per a presentar el segon pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.
 • El 21 de DESEMBRE DE 2020 finalitza el termini per presentar el tercer pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.

Important – Modificacions en l’Impost sobre Societats arrel del COVID – 19.

 Segons vam informar-los, arrel de la crisi sanitària generada per la COVID – 19, es van ampliar els terminis d’aprovació dels comptes anuals i es van modificar les condicions en els terminis de la presentació de l’Impost sobre Societats I.S) de 2019.

En aquells casos en que al juliol, la presentació de l’I.S de 2019 es fes tenint en compte uns Comptes Anuals que no estiguessin aprovats en aquell moment, i el resultat de l’I.S presentat és diferent del que resulta amb els CCAA aprovats, s’haurà de presentar una nova declaració complementària de l’I.S. abans del dia 30 de novembre de 2020.

Únicament l’hauran de presentar els subjectes passius els quals l’I.S. de 2019 presentat, difereixi del que resultaria d’acord amb els CCAA aprovats per l’òrgan corresponent. Per tant, en aquells casos en que els CCAA s’hagin aprovat més tard, només hauran de presentar una segona autoliquidació de l’I.S 2019 si aquesta difereix de la primera autoliquidació presentada al juliol.

1.4      IRPF PAGAMENT FRACCIONAT (MODEL 130/131)

 •  Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’Estimació directa normal i simplificada. Hauran de presentar ABANS DEL DIA 15 D’OCTUBRE, la liquidació o ingrés, en cas que correspongui, dels rendiments obtinguts durant el període de gener fins a setembre de 2020.
 • Empresaris en règim d’estimació objectiva per mòduls. En tractar-se del tercer trimestre, s’hauran d’aportar les factures corresponents a les inversions realitzades durant el tercer trimestre.
 • Agricultors i ramaders acollits a mòduls. El càlcul es farà sobre la base de les vendes del tercer trimestre.

 1.5      IRPF RETENCIONS (MODEL 111)

Empresaris i professionals que tinguin efectuades retencions a treballadors, professionals, agricultors, avicultors, forestals, Consell d’Administració, retribucions en espècie, dividends i interessos, hauran d’aportar la base del pagament i les retencions efectuades corresponents al tercer trimestre ABANS DEL DIA 15 D’OCTUBRE.

NOTA: Els recordem que per a l’exercici 2020, la retenció per a professionals segueix essent del 15% (excepte si es tracta d’inici d’activitat que serà del 7% en l’exercici d’inici i en els dos següents).

1.6      IRPF RETENCIONS DE L’1% (EMPRESARIS A MÒDULS)

Empresaris acollits al règim de mòduls i que estan obligats a practicar la retenció de l’1% a les factures emeses pels treballs realitzats a altres empresaris i professionals, ens hauran de facilitar les factures emeses amb la retenció de l’1%.

1.7      IRPF RETENCIONS LLOGUERS DE BÉNS IMMOBLES (MODEL 115)

Les societats, empresaris i professionals hauran de facilitar-nos ABANS DEL DIA 15 D’OCTUBRE, la base del pagament i les retencions per poder confeccionar el model d’autoliquidació d’Hisenda corresponent.

NOTA: Els recordem que la base de retenció inclou tots els conceptes del rebut de lloguer excepte l’ I.V.A, i que el tipus de retenció, durant tot l’exercici 2020, és del 19%.

REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DELS LLIBRES REGISTRES EN EL IRPF

L’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, regula la gestió dels llibres registres en l’IRPF. Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 i s’aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l’exercici 2020 i següents, derogant l’anterior regulació. Les principals novetats d’aquesta nova regulació són:

 • NIF de la contrapart: En les anotacions als llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses hi ha de constar el NIF de la contrapart de l’operació.
 • Compatibilitat amb altres llibres: Els llibres registres del IRPF podran utilitzar-se a efectes d’IVA, si s’ajusten als requisits establerts en el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Important – COMPTES ANUALS

Tal i com vam informar-los, arrel de la crisi originada pel COVID 19 es van modificar els terminis per la formulació, aprovació i dipòsit de comptes anuals al Registre i la legalització dels llibres, establint-se els següents terminis:

 1. Formulació i aprovació de Comptes: Els comptes es podien formular fins el 31 d’agost de 2020 (tres mesos des de 1 de juny). Fins als dos mesos després, és a dir, 31 d’octubre de 2020, es podrà celebrar la Junta d’Aprovació de comptes.
 2. Legalització de llibres: Fins el 30 de setembre (4 mesos després des de 1 de juny).
 3. Dipòsit de Comptes: D’acord amb la regla general, un mes des que s’aproven els comptes, per tant, fins el 30 de novembre de 2020.

Si els sorgeix qualsevol dubte o qüestió al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar