Circular 18/2020 MESURES SOCIALS PER LA REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM APROVADES ARREL DEL RDL 24/2020, DE 26 DE JUNY

DESCARREGAR

El passat 27 de juny, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. En aquest, s’estableixen algunes mesures per la protecció dels treballadors autònoms que detallem a continuació:

 1. EXEMPCIÓ A FAVOR DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE HAN PERCEBUT LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega que suposa la Seguretat Social, a partir de 1 de juliol de 2020, els autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA) que estiguessin donats d’alta i el 30 de juny estiguessin percebent la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional del:

 • 100% al juliol.
 • 50% a l’agost.
 • 25% al setembre.

Per tal d’acollir-se a aquesta exempció, s’ha de tenir en compte:

 • Per determinar-la es considerarà com a base de retenció la que es tingués en cadascun dels mesos indicats.
 • Es mantindrà durant els períodes en els quals els treballadors percebin prestacions per incapacitat laboral.
 • És incompatible amb la percepció de la prestació per cessament de l’activitat.
 1. POSSIBILITAT DE COMPATIBILITZAR LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PREVISTA PER LA SEGURETAT SOCIAL AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI.

Aquesta mesura es dirigeix als autònoms que fins el 30 de juny percebin la prestació extraordinària per cessament d’activitat, amb l’objectiu de garantir uns ingressos que ajudin al treballador autònom a mantenir l’activitat. Les condicions que s’han de complir per sol·licitar la prestació per cessament d’activitat són:

 • Estar afiliats i donats d’alta al RETA.
 • Haver cotitzat per cessament d’activitat durant un període mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social (en cas de no complir-se, es concedirà un termini de 30 dies per tal que ingressis les quotes pendents).
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 de, com a mínim, el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant aquest tercer trimestre uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. Per tal de determinar el dret de la prestació mensual, es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros.
 • En cas de treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, en la sol·licitud s’hauran d’acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per tal de fer-ho, hauran d’emetre una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

En els casos de cessament definitiu de l’activitat amb anterioritat a 30 de setembre de 2020, els límits anteriors s’hauran de considerar proporcionalment al temps que duri l’activitat i per tal de fer el càlcul, caldrà que es computi íntegrament el mes en el qual es produeixi la baixa en el règim de la Seguretat Social.

La duració d’aquesta mesura s’estén com a màxim fins el 30 de setembre de 2020. La prestació, que haurà de ser reconeguda per les mútues, tindrà caràcter provisional, i efectes des de 1 de juliol de 2020 si es sol·licita abans del 15 de juliol o, en cas contrari, des del dia següent a la sol·licitud, i havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 20213.

3. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE TEMPORADA

Es preveu una prestació extraordinària de cessament d’activitat pels treballadors de temporada, els quals s’han vist impossibilitats a iniciar la seva activitat.

Els beneficiaris d’aquesta prestació són autònoms i socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per enquadrar-se com a persones treballadores per compte pròpia, en el règim especial que correspongui, i que l’única ocupació que hagin tingut en els últims 2 anys, s’hagués desenvolupat al RETA durant els mesos de març a octubre.

Per accedir a la prestació, s’han de complir els següents requisits:

 • Haver estat donat d’alta i cotitzat al RETA com a treballador per compte pròpia durant, com a mínim, 5 mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat donat d’alta com a treballador per compte aliè durant més de 120 dies.
 • No haver desenvolupat activitat durant els mesos de març a juny de 2020.
 • No haver percebut cap prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020.
 • No haver obtingut durant l’any 2020, uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social (en cas contrari, es concedeix un termini de 30 dies per satisfer les pendents).

Aquesta prestació es pot sol·licitar en qualsevol moment entre el període comprès entre 27 de juny i el mes d’octubre de 2020. La quantitat serà d’un 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada al RETA. Es podrà meritar amb efectes 1 de juliol de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos.

 Per qualsevol dubte o consulta, poden contactar amb GROS MONSERRAT a través del telèfon 93 877 24 13 o del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar