Circular 17/2020 DECRET LLEI 23/2020, DE 9 DE JUNY, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

DESCARREGAR

El passat 11 de juny de 2020, va ser publicat al DOGC el Decret Llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, en el qual:

 • S’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos recaptats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) fins al 30 de juny de 2020.
 • Fixa el calendari per presentar les autoliquidacions dels diferents tributs.

El Decret Llei 23/2020, de 9 de juny, fixa el termini dels diferents tributs de la següent forma:

 1. Impost sobre estades turístiques en establiments turístics: S’ajorna de 1 de juliol de 2020 fins a 1 de gener de 2021, l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquests establiments. També s’ajorna fins 1 de gener de 2021 l’aplicació del recàrrec que aprovi l’Ajuntament de Barcelona.
 2. Impost sobre habitatges buits: El termini corresponent a l’any 2019, finalitza el 7 de juliol de 2020.
 3. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria: L’import corresponent a l’exercici 2019, s’ha de liquidar entre el 1 i el 20 de juliol de 2020.
 4. Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques: El pagament corresponent a l’any 2020, s’ha de fer efectiu entre el 1 i el 31 de juliol.
 5. Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD):
 • Per a fets imposables meritats després del 14 de març de 2020, el termini s’inicia el 1 de juliol.
 • Per als fets imposables meritats abans del 14 de març de 2020, el termini s’inicia el 1 de juliol, i el contribuent tindrà tants dies com li quedessin pendents d’exhaurir a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 1. Impost de successions i donacions:

DONACIONS:

 • Per a fets imposables succeïts durant l’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini de un mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.
 • Per a fets imposables succeïts abans del 14 de març, el termini s’inicia el 1 de juliol de 2020 i comprèn el temps que quedava pendent d’exhaurir en data 14 de març (data en que es decreta l’estat d’alarma).

SUCCESSIONS:

 • Fets imposables meritats abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, quedava per exhaurir el termini dels 6 mesos, més els dos mesos addicionals acordats pel Govern.
 • En la resta de supòsits meritats després de 14 de març, el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’Impost i començarà a partir de 1 de juliol.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat a través del telèfon 93.877.24.13 o del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

 

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar