Circular 12-2020 PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 5/2020, DE 29 D’ABRIL, D’ACOMPANYAMENT DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DESCARREGAR PDF

El passat 30 d’abril de 2020, va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que comporta canvis a nivell fiscal en els àmbits de:

 1. Diversos tributs propis de la Generalitat de Catalunya.
 2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 3. Impost sobre Successions i Donacions (ISD)
 4. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD)

Les principals novetats que s’incorporen arrel de la nova normativa són les següents:

 1. TRIBUTS PROPIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

Nou impost. IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT. Es crea aquest impost amb l’objectiu principal de gravar la incidència, alteració o risc de deteriorament que ocasionen al medi ambient determinades activitats de producció, emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica, entre d’altres. Queden expressament exclosos de gravamen la producció d’energia elèctrica, que utilitzin com energia primària principal l’energia solar, eòlica, hidràulica i la resta de renovables.

L’autoliquidació de l’impost compta amb diferents terminis de presentació en funció de l’activitat a la qual afecti.

IMPOST SOBRE HABITATGES BUITS: Els subjectes que destinin part dels seus habitatges al lloguer assequible, ja sigui directament o a través de l’Administració, poden aplicar una bonificació en la quota, que anirà en funció de la ràtio d’habitatges destinats al lloguer assequible en els municipis de Catalunya de demanda forta i acreditada:

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE): S’incrementen els tipus impositius de les begudes ensucrades envasades depenent dels grams de sucre que continguin. Aquesta modificació té efectes des del primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor de la norma (és a dir, 1 de juliol).

IMPOST SOBRE GRANS ESTABLIMENTS COMERCIALS: Es detalla el concepte de utilització de grans superfícies amb fins comercials, entenent que són les que es desenvolupen en els següents establiments:

 •  Grans establiments comercials territorials que disposen d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 m2.
 • Grans establiments comercials territorials col·lectius que disposin d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 m2.
 • Grans establiments comercials que disposen d’una superfície de venda igual o superior a 1.300 m2 que estiguin situats fora de la trama urbana o del nucli històric.

Amb efectes 1 de gener de 2020, s’incorpora com a nova categoria d’establiment especialitzat “Ferreteries”, amb una ràtio vehicle/dia/m2 de superfície de 0,0699.

IMPOST SOBRE ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS: Hi ha un increment en les tarifes de l’Impost en funció de determinats criteris. També es permet a l’Ajuntament de Barcelona que pugui aplicar un recàrrec sobre les tarifes establertes per l’Impost, sempre i quan es compleixin uns determinats requisits i condicions.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Amb efectes 1 de gener de 2020, és a dir, aplicant-se a la Declaració de IRPF del exercici 2020:

 • Increment dels tipus impositius de la tarifa autonòmica per trams superiors a 90.000 €:
  • Les rendes d’entre 90.000 € i 120.000 € tributaran al 23,50%.
  • Les rendes d’entre 120.000 € i 175.000 € tributaran al 24,50%.
  • Per les rendes de més de 175.000 € es manté el tipus de 25,50%.
 •  Modificació del mínim personal del contribuent: El mínim personal s’incrementa de 5.550 € a 6.105 € anuals quan les bases liquidables generals i de l’estalvi, conjuntament, siguin iguals o inferiors a 12.450 €.

 

 1. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS:

En relació amb l’Impost sobre Successions i Donacions s’adopten vàries mesures, entre les que destaquen:

Coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent als grups de parentesc I i II: Es re introdueixen els coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent pels grups de parentesc I i II (descendents, cònjuges i ascendents):

Aquests coeficients afecten tant a successions com donacions.

Es sotmeten a aquest increment els tipus de les donacions entre cònjuges, ascendents i descendents que actualment es sotmeten als tipus reduïts del 5% (fins a 200.000 euros), el 7% (fins a 600.000 euros) i 9% (per sobre dels 600.000 euros). Aquests tipus també es veuran incrementats pels percentatges referits en funció del patrimoni preexistent del donatari (si és superior a 500.000 euros) prèviament a rebre la donació.

Reducció de la bonificació de la quota tributària aplicable a l’Impost sobre Successions: Amb caràcter general, es redueix la bonificació en la quota tributària que s’aplica a l’impost sobre successions (mortis causa) pels grups I i II:

 • Pels contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys) es mantenen les bonificacions actuals, és a dir, pels trams d’herències fins a 100.000 euros s’aplica una bonificació íntegra del 99% que es redueix fins arribar al tram de 3.000.000 d’euros (a partir de la qual la bonificació és del 20%).
 • Pels contribuents del grup II (descendents de 21 anys o més i ascendents) es redueix la bonificació, ja que pels trams d’herència de fins a 100.000 euros, s’aplicarà una bonificació íntegra del 60%, que es redueix fins arribar al tram de 3.000.000 d’euros (a partir del qual la bonificació és del 0%)
 • S’eliminen les bonificacions en casos d’aplicar reduccions: S’elimina la possibilitat d’aplicar la bonificació a la quota en els casos d’aplicar alguna de les reduccions previstes a la norma (excepte en la reducció de l’habitatge habitual del causant).
 • No aplicació de la tarifa reduïda als beneficiaris de contractes d’assegurances de vida: La tarifa reduïda de l’Impost sobre Donacions inter vivos (tipus del 5%, 7% i 9%) no serà aplicable als beneficiaris de determinats contractes d’assegurances de vida., que tinguin la condició de negoci jurídic equiparable.
 • Reducció de la base imposable per les donacions realitzades a entitats sense fins lucratius: es preveu una reducció del 95% de la base imposable en relació amb aquelles donacions realitzades a entitats sense fins lucratius, si es compleixen els requisits establerts a la normativa.
 1. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP i AJD).

En relació amb el ITP i AJD s’introdueixen nous beneficis fiscals entre els quals destaquen:

Bonificació del 100% en transmissió d’habitatges per l’Agència d’Habitatge de Catalunya: Pel que fa a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, s’estableix una bonificació del 100% per les compres d’habitatges que realitzin promotors públics com a beneficiaris de drets de tempteig i retracte que exerceix l’Agència Catalana de l’Habitatge.

Tipus reduït del 5% en adquisició d’habitatges per famílies monoparentals: S’estableix un tipus reduït del 5% aplicable per l’adquisició d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals.

També es redueix el termini de venta per l’aplicació de la bonificació del 70% en Impost sobre Transmissions Patrimonials per l’adquisició d’habitatges adquirides per determinades empreses immobiliàries per la seva revenda, que es rebaixa a 3 anys (anteriorment era de 5 anys).

Bonificació del 60% en la quota de gravamen: En la modalitat d’actes jurídics documentats es crea una bonificació del 60% en la quota de gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les (en casos de polígons industrials i logístics).

També s’estableix una bonificació del 100% de la quota gradual de la modalitat de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD) de les actes de dipòsits d’arres penitencials.

En aquells casos en que es perdi el dret a aplicar un benefici fiscal s’haurà de presentar una autoliquidació complementària en el termini de un mes, a comptar des del dia següent al que es produeixi l’incompliment, en la qual no s’apliqui el benefici fiscal, i aplicant els interessos de demora corresponents.

Per qualsevol dubte o consulta, no dubtin en posar-se en contacte amb GROS MONSERRAT a través del telèfon 93.877.24.13 o del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

DESCARREGAR PDF

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar