Una prestació de serveis accessòria tributa de forma autònoma a la principal?

Fiscal. Pot passar que per prestar un servei a algun dels nostres clients, haguem de subcontractar algun altre servei o producte. En aquests casos, Com tributaria cadascun dels dos serveis prestats?

Resulta rellevant a l’efecte de la contestació fer referència a l’assenyalat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la seva sentència de 25 de febrer de 1999 en l’assumpte C-349/96, en la qual dit Tribunal es va plantejar quines han de ser ” els criteris per decidir, en matèria de l’Impost sobre el Valor Afegit, si una operació que està composta per diversos elements ha de ser considerada com una prestació única o com dues o més prestacions diferents que han de ser apreciades separadament “.

Assenyala el Tribunal en aquesta sentència el següent:

  1. Amb caràcter preliminar, cal recordar que la qüestió relativa a l’extensió d’una operació té una importància particular des del punt de vista de l’IVA, tant per determinar el lloc de les prestacions de serveis com per aplicar el tipus impositiu o, com en el present assumpte, per aplicar les disposicions relatives a l’exempció previstes per la Sisena Directiva. A més, cal assenyalar que, a causa de la diversitat de transaccions comercials, és impossible donar una resposta exhaustiva sobre la manera d’abordar correctament el problema en tots els casos.
  2. No obstant això, com va declarar el Tribunal de Justícia en la sentència de 2 de maig de 1996, Faaborg-Gelting Linien (C-231/94, Rec. Pàg. I-2395), apartats 12 a 14, sobre la qualificació de l’explotació d’un restaurant, quan l’operació controvertida està constituïda per un conjunt d’elements i d’actes, primerament procedeix prendre en consideració totes les circumstàncies en què es desenvolupi l’operació de què es tracti.
  3. Referent a això, tenint en compte la doble circumstància que, d’una banda, de l’apartat 1 de l’article 2 de la Sisena Directiva es dedueix que cada prestació de servei normalment ha de ser considerada com diferent i independent i que, d’altra, la prestació constituïda per un únic servei des del punt de vista econòmic, no ha de ser desglossada artificialment per no alterar la funcionalitat del sistema de l’IVA, és important buscar els elements característics de l’operació controvertida per determinar si el subjecte passiu realitza per al consumidor, considerat com un consumidor mitjà, diverses prestacions principals distintes o una prestació única.
  4. Cal assenyalar que es tracta d’una prestació única, en particular, en el cas d’actuacions, en què ha de considerar-se que un o diversos elements constitueixen la prestació principal, mentre que, al revés, un o diversos elements han de ser considerats com una o diverses prestacions accessòries que comparteixen el tracte fiscal que la prestació principal. Una prestació ha de ser considerada accessòria d’una prestació principal quan no constitueix per a la clientela una fi en si, sinó el mitjà de gaudir en les millors condicions del servei principal del prestador (sentència de 22 d’octubre de 1998, Madgett i Baldwin, assumptes acumulats C-308/96 i C-94/97, Rec. pàg. i-0000, apartat 24). “

Per tant, en el cas que hi hagi una prestació de serveis que tingui caràcter accessori respecte d’una altra prestació de serveis que tingui caràcter principal realitzades ambdues (operació accessòria i operació principal) per a un mateix destinatari, la prestació de serveis que tingui caràcter accessori no tributarà de manera autònoma i independent per l’Impost sobre el Valor Afegit, sinó que seguirà el règim de tributació per aquest Impost que correspongui a l’operació principal de la qual depengui.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar