Treballadors espanyols desplaçats per la seva empresa a l’estranger

Els treballadors per compte aliè que vagin a adquirir la condició de contribuents de l’impost sobre la renda de no residents com a conseqüència del seu desplaçament a l’estranger per la seva empresa, podran comunicar a l’Administració tributària la circumstància mitjançant la presentació del model de comunicació 247.En l’esmentada comunicació es farà constar la identificació del treballador i del pagador dels rendiments del treball, la data de sortida del territori espanyol, la data de començament de la prestació del treball a l’estranger, així com l’existència de dades objectives en aquesta relació laboral que facin previsible que, com a conseqüència d’això, la permanència en un altre país sigui superior a 183 dies durant l’any natural en què es produeix el desplaçament o, si no, en el següent.

L’Administració tributària, en vista de la comunicació presentada, ha d’expedir al treballador, si escau, en el termini màxim de 10 dies hàbils, un document acreditatiu en què consti la data a partir de la qual es practicaran les retencions per l’impost sobre la renda de no residents.

El treballador ha de lliurar al pagador dels rendiments un exemplar del document expedit per l’Administració tributària, a fi de que aquest últim, als efectes de la pràctica de retencions, el consideri contribuent de l’impost sobre la renda de no residents. El citat document estendrà els seus efectes, com a màxim, a dos anys naturals, el del desplaçament i el següent o, si no es pot computar l’any de desplaçament, als dos següents.

Per completar aquesta informació pot consultar l’article 32 del Text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents i l’article 17 del Reglament d’aquest impost.

Per si li resulta d’interès, més informació: Aplicació del 7p quan expatrias treballadors a una societat del grup.

 

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar