SANCIONS PER NO DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL

Arrel de l’aprovació del Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes s’estableix un nou règim sancionador per aquells qui incompleixin l’obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil.

Criteris per determinar l’import de la sanció:

Els criteris per determinar l’import de la sanció són els següents:

  1. La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant de l’Administració Tributària, de la qual se n’haurà d’aportar l’original en la tramitació del procediment.
  2. En cas que no s’aporti la declaració tributària de l’apartat a), la sanció s’estableix en el 2% del capital social segons les dades que constin en el Registre Mercantil.
  3. En cas que s’aporti la declaració tributària i el resultar d’aplicar els percentatges a la suma d’actiu i vendes sigui superior que el 2% del capital social, es quantificarà la sanció reduïda en un 10% respecte d’aquest últim.

No obstant, s’han de considerar els límits establerts en l’article 283 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i els quals són:

  • L’incompliment de l’obligació de dipositar els Comptes Anuals pot donar lloc a la imposició de una sanció que oscil·la entre els 1.200 € i els 60.000 €.

En cas que la societat, o grup de societats, tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.0000 d’euros el límit de la multa per cadascun dels anys de retràs serà de 300.000 €.

  • La sanció a imposar es determinarà atenent a la dimensió de la societat, a la dimensió de les partides d’actiu i de la xifra de vendes, en relació amb les dades declarades en l’últim exercici a l’Agència Tributària.

En cas que els documents s’haguessin dipositat fora de termini, però amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i es reduirà en un 50%.

 Termini per resoldre i notificar la resolució del procediment sancionador:

El termini total per resoldre i notificar la resolució del procediment sancionador serà de 6 mesos a comptar des de l’adopció de l’acord d’incoació, sense perjudici de la suspensió del procediment i de la possible ampliació del total d’aquest termini.

 Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar