Quin percentatge de retenció caldrà aplicar en les retribucions que perceben els socis-administradors de la societat?

Ens fem ressò d’una resposta donada per la Direcció General de Tributs a una pregunta formulada per una societat limitada constituïda per dues persones físiques. Aquesta entitat no compta amb treballadors per compte aliè, sent els dos socis administradors els que efectuen les tasques pròpies de l’activitat. L’única retribució que es va establir va ser la d’administrador.

El primer que cal fixar és que les retribucions que es meritin per l’exercici de les funcions d’administrador d’una entitat o per la prestació de serveis dins de l’àmbit d’una relació laboral, comuna o especial, per qui al mateix temps és soci de aquesta entitat, constitueixen per a la seva perceptor, a l’efecte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, rendiments del treball. Aquesta qualificació ve determinada per la definició que d’aquest tipus de rendes realitza l’article 24.1 de la Llei de l’Impost:

“Es consideraran rendiments íntegres del treball totes les contraprestacions o utilitats, qualsevol que sigui la seva denominació o naturalesa, que derivin, directament o indirectament, del treball personal del subjecte passiu i no tinguin el caràcter de rendiments empresarials o professionals”.

En segon lloc, i comptant que aquesta retribució d’aquests administradors és un rendiment del treball, en la retenció que s’apliqui caldrà tenir en compte una distinció:

  • Les retribucions corresponents a la condició d’administrador estaran subjectes al percentatge fix de retenció del 30 per 100.
  • Als rendiments del treball que es percebin al marge de la condició d’administrador, se’ls aplicarà el percentatge que resulti d’acord amb la taula i instruccions de l’article 46 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, respectant-se el percentatge mínim del 15% si es tracta d’una relació laboral de caràcter especial.

Finalment, assenyalar que tot el que s’ha exposat s’entén sense perjudici del que disposa l’article 8 de la Llei 18/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Dit article 8, referent a operacions vinculades assenyala:

“La valoració de les operacions entre una societat i els seus socis o consellers o els d’una altra societat del mateix grup, així com amb els cònjuges, ascendents o descendents de qualsevol d’ells, es realitzarà pel seu valor normal en el mercat, en els termes que preveu l’article 16 de la Llei de l’Impost sobre Societats “.

Per a qualsevol dubte o consulta al respecte, podeu contactar amb els nostres assessors al 93 872 69 44 o al 91 278 31 94.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar