Obligacions tributàries del 4º trimestre de 2017

Fiscal. Resum d’obligacions tributàries del 4t trimestre de 2017 i altres declaracions tributàries.

IMPORTANT: Els recordem que el proper dia 22 de gener de 2018 finalitza el període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al mes de desembre de 2017 o al 4t trimestre d’aquest mateix exercici, pel concepte d’ingressos i retencions a compte.

El termini de presentació s’amplia fins el 30 de gener de 2018, per a les autoliquidacions d’IVA i els pagaments fraccionats de renda corresponents al 4t trimestre de 2017.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.

Règim d’estimació directa. Modalitat normal o simplificada.

 • Persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació directa.
 • Persones físiques que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres en estimació directa.

La liquidació o ingrés dels rendiments obtinguts durant el quart trimestre de 2017, es presenten mitjançant el Model 130, abans del dia 30 de gener de 2018.

Règim d’estimació objectiva.

 • Persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació objectiva.
 • Persones físiques que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres en estimació objectiva.

Amb l’objectiu d’efectuar la regularització del mòdul, s’hauran d’aportar, abans del dia 30 de gener de 2018, les dades anuals específiques de la seva activitat, tals com: plantilla mitja de personal, consums de llum, m2 del local, número de taules…

S’haurà de comunicar si el titular de l’activitat a 31 de desembre està de baixa per malaltia, o si ho ha estat durant algun període de l’exercici de 2017.

NOTA: El Reial Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, prorroga les magnituds de l’exercici de 2017 a l’hora d’aplicar el mètode d’estimació objectiva, i preveu que per l’exercici de 2018 pugui aplicar-se aquest mètode si el volum de rendiments íntegres de l’any immediatament anterior no supera els 250.000 euros anuals, o si els ingressos procedents de factures emeses a d’altres empresaris o professionals, que actuïn com a tal, no superen els 125.000 euros.

També es prorroga l’aplicació dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, a l’espera que puguin aprovar-se els que corresponen a l’exercici de 2018.

RESUM ANUAL DE IRPF

El termini de presentació del Model 190, que correspon al Resum anual de IRPF, finalitza el dia 31 de gener de 2018.

Aquest resum ha d’incloure les indemnitzacions meritades als treballadors i també les dietes produïdes durant l’exercici 2017.

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE. RENDIMENTS D’ARRENDAMENTS DE IMMOBLES URBANS.

Les persones jurídiques o entitats que estiguin obligades a retenir o a ingressar a compte el IRPF, Impost de Societats o Impost sobre la Renta de no Residents, i satisfacin rendes subjectes a retenció per rendiments del capital immobiliari i activitats econòmiques que provinguin de l’arrendament o subarrendament de immobles urbans hauran de presentar, mitjançant el Model 115, les retencions i ingressos a compte pels rendiments dels arrendaments de Immobles Urbans.

Les factures de lloguer requerides per a l’elaboració d’aquest impost i les retencions practicades, correspondran a desembre de 2017, o al quart trimestre de 2017, i s’hauran d’aportar abans del dia 22 de gener de 2018.

RESUM ANUAL DE RENDIMENTS D’ARRENDAMENTS DE IMMOBLES URBANS.

El resum anual de l’any 2017 per aquest concepte es presentarà, mitjançant el Model 180, abans del dia 31 de gener de 2018, i és necessari que s’aportin les dades complertes dels propietaris dels immobles:

 • Nom complert.
 • Direcció.
 • NIF
 • Base anual de la retenció
 • Tipus de retenció.
 • Referència cadastral dels immobles arrendats.

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE. DETERMINATS RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI I DETERMINADES RENDES.

El Model 123, de retencions i ingressos a compte per determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes, haurà de ser presentat per les persones físiques, jurídiques i entitats que estiguin obligades a retenir o a ingressar a compte de l’IRPF, de l’Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de no Residents, i que satisfacin alguna de les rendes no subjectes a retenció o ingrés a compte per rendiments del capital mobiliari (incloent els rendiments exempts).

La documentació requerida per a l’elaboració d’aquest impost, correspondran a desembre de 2017, o al quart trimestre de 2017, i s’hauran d’aportar abans del dia 22 de gener de 2018.

RESUM ANUAL DE DETERMINATS RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI I DETERMINADES RENDES.

El resum anual de l’any 2017 pels rendiments del capital mobiliari i de determinades rendes, es presentarà a través del Model 193 abans del dia 31 de gener de 2018.

NOVETATS EN MATÈRIA DE IRPF:

LA QUANTITAT EXEMPTA EN ELS VALS MENJADOR S’ELEVA A 11 EUROS DIARIS

La quantitat diària exempta en la prestació del servei de menjador, va passar des del dia 1 de gener de 2018, de 9 euros a 11 euros diaris, i en cas que l’import sigui superior als 11 euros, l’excés haurà de tributar com una retribució en espècie. Aquesta és una de les modificacions que introdueix el Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, que modifica, entre d’altres aspectes, el Reglament del IRPF. Aquesta mesura facilita la cobertura de les despeses ordinàries d’alimentació que es vinculen al desenvolupament de l’activitat laboral.

EL FINANÇAMENT INDIRECTE DEL RECICLATGE PROFESSIONAL NO ÉS RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE

El reciclatge o capacitació del personal d’una empresa no es considerarà en cap cas, com una retribució en espècie, tant si és finançat directament com indirectament per l’empresa.

Arrel de la modificació del Reglament del IRPF, es concreta que el finançament indirecte es tracta d’aquells estudis finançats per d’altres empreses que comercialitzen productes, en els quals és necessari disposar d’una formació adequada, sempre que l’ocupador autoritzi aquesta participació.

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Empresaris i professionals subjectes a IVA

Els empresaris i professionals subjectes a IVA hauran d’aportar les factures emeses, les factures rebudes i els béns d’inversió que corresponguin al 4t trimestre de 2017, o al mes de desembre de 2017, s’hauran d’aportar abans del dia 30 de gener de 2018.

Empresaris en règim d’estimació objectiva per mòduls

Els empresaris subjectes a IVA pel règim de Mòduls, hauran de realitzar la regularització corresponent a tot l’exercici de 2017. Per tal de fer-ho, abans del dia 30 de gener de 2018, hauran d’aportar els següents llibres amb les factures registrades de l’exercici 2017:

 1. Llibre registre de factures rebudes.
 2. Llibre Registre de Béns de Inversió.

Els llibres registre s’hauran d’aportar degudament llegibles, sumats i comprovats.

Al tractar-se també del quart trimestre, per regularitzar l’exercici, s’haurien d’aportar les factures corresponents a  les inversions que s’hagin realitzat de 1 d’octubre a 31 de desembre de 2017.

RESUM ANUAL DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Juntament amb la Declaració de l’IVA del 4t trimestre, s’ha de confeccionar el Resum Anual de 2017. El termini de presentació del Model 390 finalitza el 30 de gener de 2018.

No obstant, no estaran obligats a presentar la declaració – resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit els obligats a la presentació d’autoliquidacions trimestrals, que només tributin a Espanya i que facin les següents activitats:

 • Activitats que tributin en règim simplificat (directe) de l’IVA i/o
 • Activitat d’arrendament de béns immobles urbans.

L’exoneració no s’aplicarà a aquells subjectes que no tinguin l’obligació de presentar l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació del 2017.

RECORDATORI DEL SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT DE INFORMACIÓ IMMEDIATA (SII)

A partir de 1 de gener de 2018, els terminis per la remissió electrònica dels registres facturació es redueixen a 4 dies naturals (excloent els dissabtes, diumenges i festius nacionals). D’aquesta forma la declaració de les factures s’hauran de fer en els següents terminis:

 • Factures emeses: quatre dies naturals des que es va emetre la factura, i abans del dia 16 del mes següent a aquell en que es produeix la meritació de l’impost corresponent a l’operació que s’hagi de registrar.
 • Factures rebudes: quatre dies naturals des que es produeix el registre comptable de la factura, i en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en que s’hagin inclòs les operacions corresponents.
 • Operacions intracomunitàries: quatre dies naturals, des del moment d’inici de l’expedició o transport, o des del moment de la recepció dels béns al qual refereixi.
 • Informació sobre béns de inversió: dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació de l’any (fins 30 de gener)

El contribuent que estigui subjecte al SII, no estarà obligat a presentar els Models 347, 340 i 390.

PROHIBICIÓ DELS AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS:

Recordem que arrel de la modificació de la Llei General Tributària, des de 1 de gener de 2017 no es podrà ajornar ni fraccionar el pagament de deutes tributaris derivats de tributs que hagin de ser repercutits.

La concessió de l’ajornament o del fraccionament del pagament estarà condicionat a l’acreditació fefaent de l’absència de cobrament, per part del sol·licitant, de les quotes repercutides que són objecte de la sol·licitud.

 1. ALTRES

DECLARACIÓ D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

La declaració d’operacions intracomunitàries es formalitza a través del Model 349, en el qual els empresaris individuals i les empreses que realitzin operacions intracomunitàries hauran de detallar aquestes operacions.

Aquest model es presentarà trimestralment quan ni en el trimestre de referència, ni en cap dels quatre trimestres naturals anteriors, l’import dels béns i serveis intracomunitaris sigui superior a 50.000 euros  (sense IVA).

Es presentarà anualment, si l’import de les entregues de béns i prestacions de serveis realitzats durant l’any anterior no supera els 35.000 euros i l’import total d’entregues intracomunitàries exemptes realitzades durant l’any anterior, no superi els 15.000 euros.

En tot cas, tant si s’ha de presentar trimestralment (quart trimestre 2017) com anualment (any 2017), el termini de presentació finalitza el 30 de gener de 2018.

Serà necessari que s’aporti:

 • Nom del client o proveïdors.
 • Número fiscal europeu.
 • Import de les operacions.

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES

Les entitats perceptores de donatius, donacions o aportacions, que donin el dret a deducció per l’IRPF, per l’Impost de Societats o per l’Impost sobre la Renta de no Residents hauran de presentar, a través del Model 182, la Declaració Informativa en la que es relacionen els donatius, les donacions i les aportacions rebudes. El termini màxim per presentar-lo és el dia 31 de gener de 2018.

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Els empresaris als quals haguem comprat o venut béns o serveis per un valor superior a 3.005,06 euros durant tot l’exercici anterior hauran de realitzar, a través del Model 347, la Declaració Anual d’Operacions amb Tercers. El termini de presentació finalitza el pròxim 28 de febrer de 2018.

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

Les entitats en règim d’atribució de rendes, tant si han estat constituïdes a Espanya com a l’estranger, que exerceixin una activitat de renda a Espanya o que les seves rendes superin els 3.000 euros presentaran, mitjançant el Model 184, la Declaració Informativa d’Entitats en Règim d’Atribució de Rendes. És necessari que les entitats constituïdes en l’estranger obtinguin rendes en territori espanyol i que desenvolupin una activitat en aquest territori.

El termini per presentar aquesta declaració relativa a l’Any 2017, finalitza el 31 de gener de 2018.

ESPECIAL REFERÈNCIA AL MODEL D-6

El Model D-6 és la Declaració que han de presentar les persones físiques i jurídiques titulars de valors negociables dipositats a l’estranger, ja siguin valors espanyols o estrangers. Aquest Model en cap cas substitueix el Model 720, de Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger, sinó que són complementaris.

En el Model D-6  es preveuen dues modalitats:

 • Declaració de dipòsits: els saldos de tots els valors negociables dipositats a l’estranger es declaren a 31/12, sense que hi hagi cap limitació. El Model D-6 s’haurà de presentar durant al mes de gener de l’any següent, i per tant, durant el gener de 2018 haurem de presentar el D-6 corresponent a l’any 2017.
 • Declaració de fluxos: en aquest cas l’obligació resideix per cada inversió o liquidació que es realitzi, en el supòsit en que l’inversor tingui una participació de, com a mínim, un 10% en el capital o formi part del seu òrgan d’administració, o quan la inversió superi 1.502.530,26 euros. El termini per declarar-ho és d’un mes des de la data que es realitza cada operació.

El D-6 no inclourà els valors dipositats en una entitats espanyola, encara que els valors siguin estrangers, ja que l’entitat espanyola ja els haurà declarat. Sí que s’hauran de declarar els valors de societats espanyoles que estiguin dipositats a l’estranger.

La presentació d’aquest Model és obligatòria i pot comportar sancions de fins el 25% de l’import que no s’hagi declarat, establint un mínim de 3.000 euros. En cas que es liquidi fora del termini indicat, la sanció serà de 300 euros durant els sis primers mesos i de 600 euros, quan ja hagin transcorregut els sis mesos.

 

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar