Novetats en matèria d’impostos especials introduïdes per la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018

Amb efectes des de l’1 de juliol de 2018 i vigència indefinida

Impost sobre HIDROCARBURS

Tipus impositius. Article 50 de la Llei 38/1992

Es modifica l’apartat 4, en el qual es determinen els tipus impositius aplicables al gas natural destinat a ser utilitzat en una planta de cogeneració d’energia elèctrica i energia tèrmica útil, adaptant la seva redacció a la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Exempcions. Article 51 de la Llei 38/1992

S’amplia al biogàs l’exempció prevista fins ara a l’apartat 4 d’aquest article exclusivament per als productes classificats en el codi NC 2705, quan es destinin a la producció d’electricitat oa la cogeneració d’electricitat i calor o al seu autoconsum en les instal·lacions on es hagin generat.

S’adapta la redacció d’aquest apartat 4 al que preveu la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, assenyalant el tipus d’instal·lació en què haurà de realitzar-se la producció d’energia elèctrica o la cogeneració d’energia elèctrica i calor útil, per a l’aplicació d’aquesta exempció.

Impost sobre la ELECTRICITAT

Exempcions. Article 94 de la Llei 38/1992

Es modifica l’apartat 5, limitant l’exempció, per a l’energia elèctrica consumida pels titulars de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia renovable, cogeneració i residus, a aquelles instal·lacions la potència no superi els 50 megawatts (MW).

Es modifica la redacció de l’apartat 6 i es reconeix l’exempció per a tota l’energia elèctrica consumida que hagi estat generada per piles de combustible, tant si és consumida pels generadors de la mateixa com si és subministrada a un altre consumidor.

Base liquidable. Article 98 de la Llei 38/1992

S’afegeix un nou supòsit de reducció de la base imposable, en aquest cas del 100 per cent, sobre l’energia elèctrica subministrada a embarcacions atracades al port que no tinguin la condició d’embarcacions privades d’esbarjo.

Segons la disposició addicional tercera de la Llei 38/1992, afegida per la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, l’aplicació efectiva del que estableix el paràgraf anterior està condicionada a la seva compatibilitat amb l’ordenament comunitari.

Tipus impositiu. Article 99 de la Llei 38/1992

Es modifica l’apartat 2 d’aquest article per matisar que les quotes íntegres resultants d’aplicar el tipus impositiu fixat en l’apartat 1 no poden ser inferiors a:

0,5 euros per megawatt-hora, quan l’electricitat s’utilitzi en usos industrials o en embarcacions atracades al port, que no tinguin la condició d’embarcacions privades d’esbarjo
1 euro per megawatt hora, quan l’electricitat es destini a altres usos.

Es modifica l’apartat 3 per a assenyalar que es consideren destinats a usos industrials els subministraments d’energia elèctrica:

  • Efectuats en alta tensió o en plantes i instal·lacions industrials
  • Efectuats en baixa tensió amb destinació a regs agrícoles.

S’afegeix un apartat 4 a aquest article disposant que el que estableix l’apartat 2 no és aplicable en els supòsits de reducció de la base imposable a què es refereixen les lletres a), b), c) id) de l’apartat 1 de l’article 98.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2019 i vigència indefinida

Impost sobre HIDROCARBURS

Meritació. Article 7 de la Llei 38/1992

Es deroga l’apartat 13 d’aquest article, que regula el relatiu a la meritació del tipus impositiu autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs.

Subjectes passius. Article 8 de la Llei 38/1992

Es deroga la lletra f) de l’apartat 2 d’aquest article, que declara subjectes passius de l’impost als titulars dels establiments des dels quals es reexpidan, a una comunitat autònoma diferent d’aquella en què es trobessin, productes als quals els són aplicables tipus impositius autonòmics.

Tipus impositiu autonòmic. Article 50.ter de la Llei 38/1992

Es deroga aquest article en el qual s’autoritzava a les comunitats autònomes per establir un tipus impositiu autonòmic per als productes als quals resultessin d’aplicació els tipus impositius compresos en els epígrafs 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.11; 1.13; 1.14 i 1.15 de l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei, que fossin consumits en els seus territoris.

Tipus impositius. Article 50 de la Llei 38/1992

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article, assenyalant que el tipus de gravamen aplicable es forma mitjançant la suma del tipus general i del tipus especial. Per als epígrafs en els quals no es fixi un tipus general i un tipus especial, el tipus de gravamen serà el que estableix l’epígraf.

Es modifiquen els tipus impositius especials dels epígrafs 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3; 1.11; 1.13 i 1.14, de la tarifa 1ª de l’impost, passant de 24 euros a 72 euros per 1.000 litres.

Es modifica el tipus impositiu especial de l’epígraf 1.5, de la tarifa 1ª de l’impost, passant d’1 euro a 3 euros per cada tona.

Es modifiquen els tipus impositius especials dels epígrafs 1.4 i 1.15, de la tarifa 1ª de l’impost, passant de 6 euros a 18 euros per cada 1.000 litres.

Es modifica la redacció dels epígrafs 1.16 i 1.17, de la tarifa 1ª de l’impost, per adaptar-los 4 a que preveu la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Devolució parcial pel gasoil d’ús professional. Article 52.bis de la Llei 38/1992

Es modifica la redacció de l’apartat 4 d’aquest article, per eliminar la referència a la devolució del tipus impositiu autonòmic.

Es modifica la lletra a) de l’apartat 6 d’aquest article, disposant que el tipus estatal de la devolució, expressat en euros per cada 1.000 litres, serà l’import positiu resultant de restar la quantitat de 306 euros del tipus general de l’epígraf 1.3, vigent en el moment de generar-se el dret a la devolució, més la quantitat de 48 euros del tipus especial.

Font: Agencia Tributaria

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar