Notes sobre el model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones

Modelo 347

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat professional, hauran de presentar el Model 347, relatiu a operacions amb terceres persones, quan les operacions realitzades amb una tercera persona o entitat dins de l’any natural hagi estat superior als 3.005,06 euros.

La data límit de presentació del Model 347, és el dia 28 de febrer de 2018.

Tot i això, no estaran obligats a presentar la Declaració del Model 347:

  • NOVETAT! Els que estiguin obligats a presentar els Llibres Registres d’IVA mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació (SII).
  • Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost en règim d’estimació objectiva i, simultàniament, a l’IVA pels règims especials simplificats, o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència.

Tot i això, s’hauran de declarar les operacions en que s’emeti factura i les adquisicions de béns i serveis que s’anotin en el Llibre Registre de factures rebudes, en el cas de subjectes acollits al règim simplificat de l’IVA.

  • Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions per un import superior a 3.005,06 euros amb cap altra persona o entitat dins de l’any natural corresponent, o que no superin els 300,51 euros durant el mateix període, en els casos de tasques relatives a cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor per compte de socis o associats.
  • Els que realitzin activitats empresarials o professionals a Espanya, però no tinguin la seu de la seva activitat econòmica, o l’establiment permanent o el domicili fiscal dins del territori espanyol, o en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, que no tinguin presència en territori espanyol.

Quin període es té en compte?

Es tindran en compte les operacions que s’hagin efectuat dins de l’any 2017. A aquests efectes, atenem al criteri de meritació, i considerem aquelles operacions les quals en l’any 2017 s’hagi registrat la factura, independentment de si ja s’ha cobrat o pagat. Així tot i que alguna operació en concret, pugui regir-se pel criteri de caixa, a efectes del Model 347, s’haurà de consignar dins de l’any natural en que es registra la factura,  d’acord amb el criteri de meritació.

D’acord amb aquest criteri, s’han d’incloure en el Model 347:

  • Subvencions o ajudes concedides per les Administracions Públiques, si es va expedir l’ordre de pagament dins de l’any 2017. En cas de no haver-hi ordre de pagament, s’haurà d’entendre realitzada el dia en que efectivament es produeixi el pagament.
  • Bestretes de clients, proveïdors i altres creditors si, les operacions es fan amb la mateixa entitat o persona, i aquestes són superiors a 3.005,06 euros. Posteriorment, quan es declari la totalitat de l’operació, s’haurà de minorar la quantitat de la bestreta anteriorment declarada.
Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar