Incentius fiscals per a les pimes

Les anomenades Empreses de Reduïda Dimensió (ERD), o pimes, disposen d’una sèrie d’incentius o ajudes, amb els quals millorar el seu balanç comptable a finals de l’any. Un règim que s’aplicarà sempre que l’import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d’euros.

Si la companyia s’hagués constituït durant l’any anterior, l’import net de la xifra de negocis de l’esmentat període haurà d’elevar-a l’any. I si es tracta d’una societat de nova creació que comença la seva activitat en el mateix exercici de constitució, aquest import s’ha de referir al mateix període impositiu. Si aquest fos inferior a l’any, aquesta quantia s’elevarà a l’exercici, de manera que si el resultat no arribés als 10 milions d’euros es podrà aplicar des del període de constitució i inici de la seva activitat el règim especial.

Els incentius fiscals continguts en aquest règim especial són aplicables en els tres períodes impositius immediats i següents a aquell període impositiu en què les entitats aconsegueixin la referida xifra de negocis de 10 milions d’euros, sempre que les mateixes hagin complert les condicions per ser considerades com de reduïda dimensió tant en aquell període com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

 • LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ

Es podran amortitzar lliurement els elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, posats a disposició del subjecte passiu en el període impositiu en què es compleixin les condicions de ERD, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • durant els quatre mesos següents a la data de l’inici del període impositiu en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’empresa s’incrementi respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors,
 • i aquest increment es mantingui durant un període addicional d’altres vint mesos.

La quantia de la inversió que pot beneficiar del règim de llibertat d’amortització és la que resulti de multiplicar la xifra de 120.000 euros pel referit increment calculat amb dos decimals.

Aquest incentiu fiscal és incompatible amb els següents beneficis fiscals, enunciats a l’article 109.4 TRLIS:

 • La bonificació per activitats exportadores, respecte dels elements en què s’inverteixin els beneficis objecte d’aquella.
 • La reinversió de beneficis extraordinaris, l’exempció per reinversió i la deducció per reinversió en beneficis extraordinaris, respecte dels elements en què es reinverteixi l’import de la transmissió.

 • LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A INVERSIONS D’ESCÀS VALOR

Els elements de l’immobilitzat material nous posats a disposició del subjecte passiu en el període impositiu en què es compleixin les condicions de ERD, el valor unitari no excedeixi de 601,01 euros, es poden amortitzar lliurement, fins al límit de 12.020,24 euros referit al període impositiu.

 • AMORTITZACIÓ ACCELERADA

Els elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, així com els elements de l’immobilitzat intangible, posats a disposició del subjecte passiu en el període impositiu en què es compleixin les condicions de ERD, es poden amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades.

Els elements de l’immobilitzat intangible amb vida útil definida i els fons de comerç, adquirits en el període impositiu en què es compleixin les condicions de ERD, podran deduir-se en un 150 per cent de l’import de l’amortització establerta tenint en compte els límits de la desena i centèsima part de l’import, respectivament, establerts per a aquesta amortització.

 • PÈRDUES PER DETERIORAMENT DELS CRÈDITS PER POSSIBLES INSOLVENCIAS DE DEUTORS

Serà deduïble la pèrdua per deteriorament dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències fins al límit de l’1% sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu, llevat que s’hagués reconegut una pèrdua per deteriorament individual o que es tracti de deutors les pèrdues per deteriorament no tinguin el caràcter de deduïble.

 • AMORTITZACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS OBJECTE DE REINVERSIÓ

Els elements de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques en què es materialitzi la reinversió en els terminis regulats en l’article 42.6 del TRLIS, de l’import obtingut en la transmissió onerosa d’elements de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, també afectes a activitats econòmiques, en el període impositiu en què es compleixin les condicions de ERD, es poden amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 3 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules.

Quan l’import invertit sigui superior o inferior a l’obtingut en la transmissió, l’amortització accelerada s’aplicarà només sobre l’import de la transmissió que sigui objecte de reinversió.

 • TIPUS DE GRAVAMEN

El tipus de gravamen aplicable és el següent:

 • Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 €: 25%.
 • Per la part de base imposable restant: 30%.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb els nostres assessors al 93 872 6 9 44/91 278 31 94

Fuente: Agencia Tributaria

 

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar