Exempció fiscal que pot existir per a determinats premis literaris, artístics o científics

Molts dels premis que s’obtenen en el panorama nacional comporten una quantia econòmica per al guanyador del mateix. La nostra administració fiscal estableix la seva necessària tributació, però al seu torn determina certes exempcions fiscals per a aquells premis literaris, artístics o científics obtinguts. Per a això, el premi obtingut ha de complir amb la definició que fixa l’Agència Tributària i complir una sèrie requisits en la convocatòria del mateix.

Tindran consideració de premi la concessió de béns o drets a una o diverses persones, sense contraprestació, en recompensa o reconeixement al valor d’obres literàries, artístiques o científiques així com al mèrit de la seva activitat o tasca, en general, en aquestes matèries.

Queden fora d’aquesta definició les beques, ajudes i, en general, les quantitats destinades al finançament previ o simultani d’obres o treballs relatius a l’àmbit literari, artístic i científic.

Requisits que ha de complir el premi parell l’exempció:

  • El que concedeix el premi no podrà realitzar o estar interessat en l’explotació econòmica de l’obra o obres premiades, ni pot implicar ni exigir la cessió o limitació dels drets de propietat sobre aquelles, inclosos els derivats de la propietat intel·lectual o industrial
  • En tot cas, el premi s’ha de concedir respecte d’obres executades o activitats desenvolupades amb anterioritat a la seva convocatòria.

Requisits que ha de tenir la convocatòria del premi:

Per als premis convocats a Espanya:

  • Tenir caràcter nacional o internacional.
  • No establir cap limitació respecte als concursants per raons alienes a la pròpia essència del premi.
  • Que el seu anunci es faci públic en el Butlletí Oficial de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i en, almenys, un diari de gran circulació nacional.

Per als premis convocats a l’estranger o per organitzacions internacionals, només han de complir el requisit de no establir cap limitació respecte als concursants per raons alienes a la pròpia essència del premi.

Important també esmentar que la declaració de l’exempció ha de ser sol·licitada, amb aportació de la documentació pertinent, per:

  • La persona o entitat convocant del premi, amb caràcter general i amb caràcter previ a la concessió del premi. Si l’Administració tributària declara l’exempció del premi, la persona o entitat convocant està obligada a comunicar, dins el mes següent al de concessió, la data d’aquesta, el premi concedit i les dades identificadores dels qui hagin resultat beneficiats per aquests.
  • La persona premiada, quan es tracti de premis convocats a l’estranger o per organitzacions internacionals. En aquest cas, la sol·licitud s’ha d’efectuar abans de l’inici del període reglamentari de declaració de l’exercici en què s’hagi obtingut.

L’exempció haurà de ser declarada per l’òrgan competent de l’Administració tributària i tindrà validesa per a successives convocatòries sempre que no es modifiquin els termes d’aquella que va motivar l’expedient.

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres assessors al 93 872 69 44 o al 91 febrer 78 31 94.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar