És necessari avançar a Hisenda l’impost de les factures?

Fiscal. Règim especial del criteri de caixa.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, l’article 23 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització va introduir el règim especial del criteri de caixa.

Aquest règim especial de caràcter optatiu, ja vigent des de fa 4 anys, permet als subjectes passius retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l’IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients; encara que per contrapartida amb aquesta norma també es va afectar a les factures de despesa que no s’hagin pagat, el IVA suportat no es podran desgravar (criteri de caixa doble). Tot això amb la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què les operacions s’hagin efectuat.

El benefici per a molts autònoms i pimes es manifestarà en termes de tresoreria en augmentar la seva liquiditat, ja que no han de fer front al pagament fins que no s’hagi cobrat.

Es podran aplicar aquest règim especial els subjectes passius de l’impost el volum d’operacions durant l’any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 d’euros, així mateix s’haurà d’optar per la seva aplicació en el moment de presentar la declaració de començament d’activitat, o bé, en la declaració censal durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte.

El règim especial es referirà a totes les operacions del subjecte passiu realitzades en el territori d’aplicació de l’impost, excepte algunes excepcions.

Per a més informació, vaig poder contactar amb els nostres assessors al 93 872 69 44/91 2 78 31 94.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar