El pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per la constitució de les hipoteques incumbeix al prestatari

Hipoteca
Fiscal. El Tribunal Suprem estableix que el pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per la constitució de les hipoteques incumbeix al prestatari.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat en relació a les reclamacions de consumidors contra clàusules d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària que els atribuïen totes les despeses i impostos generats per l’operació. En concret, la qüestió controvertida consisteix a dilucidar a qui li corresponc el pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El Tribunal ha partit de la seva pròpia jurisprudència sobre la abusivitat d’una clàusula que, sense negociació i de manera indiscriminada, atribueix en tot cas el pagament de les despeses i impostos al consumidor, tot i que la llei, segons els diferents supòsits, fa una distribució dels mateixos.

El Tribunal ha estimat en part els recursos de cassació interposats pels consumidors afectats i ha establert que sobre l’esmentat impost s’han de distingir diverses situacions. D’una banda, per la constitució del préstec, el pagament incumbeix al prestatari. D’altra banda, en relació al timbre dels documents notarials, l’impost corresponent a la matriu s’abonarà per parts iguals entre prestador i prestatari, i el corresponent a les còpies, per qui les demani.

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres assessors al 93 872 69 44 o al 91 278 31 94.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar