Quan es pot recuperar l’IVA pagat a Espanya per les compres que realitza un viatger no resident a la Unió Europea?

Fiscal. Condicions per a la devolució de l’IVA als viatgers no residents a la Unió Europea.

Un turista amb residència fora de la Unió Europea que ha realitzat compres a Espanya pot recuperar l’IVA pagat per aquestes compres, sempre que resideixi en un país que no pertany a la Unió Europea, sigui resident a les Illes Canàries, o a les Ciutats Autònoms de Ceuta i Melilla i, a més, compliu els següents requisits:

  • Les compres han de ser realitzades a la península o a les Illes Balears, quedant fora d’aquest règim, les compres que s’han realitzat a les Illes Canàries o a les ciutats de Ceuta i Melilla.
  • Els béns no han de constituir una expedició comercial, és a dir, ha de ser adquirida de manera ocasional i amb destinació al seu ús personal o dels seus familiars o oferir-los com a regal i que, per la seva naturalesa i quantitat, no es pot suposar que siguin l’objecte d’una activitat comercial.
  • Que els béns adquirits surtin efectivament del territori de la Comunitat, en el termini dels tres mesos següents a aquell en què s’hagi efectuat la devolució.
  • Les mercaderies han de tenir un valor superior a 90,15 € per cada factura de les compres realitzades, i figurar l’impost pagat separat del preu del producte.

Queden excloses d’aquest règim les entregues d’immobles destinats a l’equipament o avituallament de qualsevol mitjà de transport d’ús privat (per exemple, pneumàtics i combustibles).

Per a la devolució de les quotes d’IVA suportades pels viatgers no residents a territori de la Unió Europea, aquestes han de ser anteriorment repercutides i documentades en factures.

A Espanya existeixen dos sistemes de recuperació de les quotes prèviament pagades pels viatgers no residents. Aquests dos sistemes són de lliure elecció per part del viatger en qualsevol moment: El viatger remet la factura o document electrònic de reemborsament diligenciat per la Duana al proveïdor, qui li retornarà la quota íntegra repercutida en el termini de quinze dies mitjançant xec, banc de transferència , abono en targeta de Crédito u altre mitjà que acrediti el reemborsament. El termini que té el viatger per remetre la factura diligenciada per la Duana al proveïdor és el general de quatre anys de prescripció del dret del proveïdor a la rectificació de les quotes repercutides. Transcorregut aquest temps el proveïdor no té l’obligació de tornar l’IVA.

A través d’Entitats col·laboradores autoritzades per l’AEAT. En aquest cas, els viatgers presentaran les factures o documents electrònics de reemborsament diligenciats per l’Aduna a aquelles entitats que abonaran en aquest moment l’IVA suportat en l’adquisició dels béns menys la corresponent comissió autoritzada. El viatger ha de prestar la seva conformitat a una declaració de devolució. Posteriorment, les Entitats col·laboradores remetran les factures o documents electrònics de reemborsament originals i diligenciats per la Duana als proveïdors que faran el corresponent reemborsament, en aquest cas sí de forma íntegra.

El reemborsament de l’IVA als viatgers per part de l’Entitat col·laboradora es farà en efectiu, targeta de crèdit, xec o transferència bancària.

 

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar