Controvèrsies fiscals a tenir en compte a l’hora de presentar la nostra Declaració de la Renda 2017

Més que immersos ja en la Campanya de la Renda 2017 que va iniciar el passat mes d’abril, recordem al nostre blog algunes de les controvèrsies normatives que en matèria fiscal s’han produït en els últims mesos i que tenen conseqüències a l’hora de presentar la nostra declaració tributària de l’últim exercici. Ens estem referint als efectes fiscals derivats de la devolució de les anomenades “clàusules sòl” després que es declarés la nul·litat en 2016 o la tributació dels clients del Banc Popular que van poder veure afectats per la fallida de l’entitat. És important que el nostre assessor fiscal tingui en compte aquestes consideracions a l’hora de presentar la nostra declaració:

  • Destaquem la tributació de la venda de drets de subscripció preferent d’accions, que passarà a considerar-se com guany patrimonial, en les transmissions posteriors a 1 de gener de 2017. D’aquesta manera, l’import que s’obtingui per la venda se sotmet a una retenció del 19%.
  • D’altra banda, l’anul·lació de les “clàusules sòl” va tenir efectes importants per als contribuents, que adquirien el dret a recuperar els interessos que prèviament havien satisfet a les entitats financeres, guanyant així aquesta batalla amb el banc. En matèria fiscal, es regula específicament la devolució dels interessos pagats i dels interessos indemnitzatoris indicant que aquests no s’integraran en la renda.
  • En aquest exercici s’han de tenir en compte també les conseqüències de la fallida del Banc Popular el passat juny. Si era client del banc fallit i va rebre bons de fidelització del Banc Santander, aquest lliurament té la consideració de guany patrimonial per la qual cosa haurà de tributar per ella. Doncs es permet que les pèrdues per les accions amortitzades a zero euros es puguin compensar amb els guanys patrimonials o els rendiments del capital mobiliari. En resum, els guanys dels bons de fidelització es podran compensar amb les pèrdues suportades, durant els 4 propers exercicis.

Tots els detalls per a realitzar una correcta declaració els pot consultar a la nostra circular 10/2018 IRPF i PATRIMONI 2017 en la qual trobarà detall de la resta d’aspectes que any rere any cal tenir presents. Si té qualsevol dubte a l’hora de presentar la seva declaració, pot trucar-nos al 93 872 69 44 o al 91.278 31 94. Estarem encantats d’ajudar-los.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar