Com tancar l’últim exercici comptable?

El 30 d’abril és la data límit per presentar els llibres oficials, posant punt i final al tancament de l’exercici comptable de 2017.

Tots els subjectes que estiguin obligats a legalitzar els llibres oficials de comptabilitat només podran fer-ho en format electrònic i per via telemàtica.

Perquè tot es produeixi d’acord amb el que estableix el Pla General Comptable, la legislació que regeix aquests procediments administratius, els indiquem a continuació els principals processos a realitzar:

 • Comptabilitzar totes les factures de compres i de vendes i les despeses que corresponguin a l’exercici de 2017.
 • Comprovar que quadrin els saldos dels comptes amb les declaracions efectuades d’IVA i IRPF, i amb el Registre d’IVA, tant les bases (vendes, ingressos, sous, comissions, lloguers, dividends) com les quotes, així com les declaracions intracomunitàries .
 • Comprovar que dins de les despeses de reparació i conservació no figurin apunts que puguin considerar com a partides d’immobilitzat.
 • Comptabilitzar les amortitzacions de l’exercici. Els recordem que és convenient que consultin els coeficients d’amortització abans d’aplicar-los així com comprovar l’amortització pendent d’aplicar.
 • En les societats, s’ha de calcular l’impost que correspongui segons el resultat obtingut, i comptabilitzar-abans de realitzar el tancament, tant si resulta positiu com negatiu.

D’altra banda cal tenir en compte que els elements d’immobilitzat s’han de relacionar de forma individualitzada. Si no figuren així dins de la comptabilitat, s’han de consignar en fitxers auxiliars o per mitjà d’algun programa informàtic, on es detallin també les amortitzacions practicades per a cada element. Si es portés totalment agrupat, la Inspecció fiscal no ho admetria com a despesa i comportaria l’aixecament d’actes amb les corresponents sancions i interessos de demora.

Així mateix, els recordem els principals llistats que haurien d’aportar, en aquest cas per al tancament de 2017:

 • Balanç de comprovació de 01/01/17 al 31/03/17
 • Balanç de comprovació de 01/01/17 al 30/06/17
 • Balanç de comprovació de 01/01/17 al 30/09/17
 • Balanç de comprovació de 01/01/17 al 31/12/17 (abans tancament)
 • Inventari a 2017.01.01 (Balanç de Situació)
 • Inventari a 2017.12.31 (Balanç de Situació)
 • Balanç Situació comparatiu 2017-2016
 • Compte Pèrdues i Guanys comparatiu 2017-2016
 • Estat de canvis en el Patrimoni net comparatiu 2017-2016
 • Diari:
  • Obertura
  • Seients exercici
  • Regularització
  • Tancament

Les pàgines del diari han d’estar enumerades correlativament i les sumes s’han de seguir des del diari d’obertura. També s’han d’assegurar que les sumes trimestrals del diari coincideixin amb les sumes de cada balanç de comprovació.

Els deixem accés a l’última circular informativa emesa pel nostre despatx, i que recull tota la informació necessària al respecte. Premi aquí.

Si necessitar més informació per dur a terme aquest procediment, pot contactar amb els nostres assessors al 93 872 69 44 o al 91 278 31 94.

 

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar