Aspectes fiscals a tenir en compte a l’hora de reflectir els plans de pensions en les nòmines dels treballadors

Fiscal. Aspectes fiscals a tenir en compte a l’hora de reflectir els plans de pensions en les nòmines dels treballadors. Com es consideren aquestes aportacions i en quin model fiscal s’han de reflectir?

Per donar resposta a aquest plantejament i donar per bo la manera en què els nostres treballadors estan rebent a nivell fiscal seves aportacions als seus respectius plans de pensions, ens hem de remetre a la Llei d’IRPF en el seu article 17.1.f, sobre Rendiments íntegres del Treball. Segons la definició recollida en l’esmentat article sobre les contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris, els aportacions als plans de pensions són rendiments íntegres del treball, i per tant obligarien a retenir, però en aquest cas, per ser més una retribució en espècie, hem de referir-nos a un nou article del reglament d’IRPF, en concret el 102.2 que recull: “No hi ha obligació d’efectuar ingressos a compte respecte a les contribucions satisfetes pels promotors de plans de pensions, de plans de previsió social empresarial i de mutualitats de previsió social que redueixin la base imposable “.

Per tant i encara que és una mica especial, per a les aportacions als plans de pensions les considerem rendiments del treball sense obligació d’efectuar ingrés a compte, és a dir amb un ingrés a compte, però al 0%.

Ara bé, ¿Com imputar aquestes percepcions fiscalment, és a dir en quin model s’imputen?

De cara a l’autoritat tributària, s’estableix que l’empresa haurà de presentar una declaració anual a les següents persones o entitats:

“D) Les empreses o entitats que instrumentin compromisos per pensions mitjançant un contracte d’assegurança, exclosos els plans de previsió social empresarial, que inclouran individualment les persones per qui van efectuar contribucions i l’import corresponent a cadascuna d’elles

e) Les entitats asseguradores que formalitzin plans de previsió social empresarial, que inclouran individualment els assegurats i l’import de les aportacions als mateixos, ja siguin efectuades directament per ells o pels prenedors dels esmentats plans. “

Important esmentar que l’empresa no haurà de declarar en el model 190 les aportacions satisfetes a favor dels seus treballadors com a promotor d’un pla de previsió social empresarial (pla de pensions), tal com es redacta en les pròpies instruccions del model 190:

Quines rendes s’han d’incloure en el model 190?

En el model 190 s’han d’incloure les percepcions satisfetes per la persona o l’entitat declarant corresponents als rendiments del treball, incloses les dietes per desplaçament i despeses de viatge exceptuats de gravamen.

Per excepció, no s’inclouran en el model 190 els rendiments del treball en espècie respecte dels quals no hi hagi obligació d’efectuar ingressos a compte conforme al que preveu l’article 102.2 del Reglament de l’Impost (contribucions satisfetes pels promotors de plans de pensions , de plans de previsió social empresarial i de mutualitats de previsió social que redueixin la base imposable del perceptor), sense perjudici de l’obligació de declarar les dades relatives a aquests conceptes en el model 345.

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb els nostres assessors al 93 872 69 44 o al 91 278 31 94. Estarem encantats d’assessorar.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar