Actualitat

Aprovació de les bases reguladores per a subvencions per a noves oportunitats de negoci

21 / 11 / 2022 | Actualitat

La Generalitat de Catalunya, per tal d’impulsar la generació de noves oportunitats de negoci i reforçar la posició competitiva de la indústria catalana, ha aprovat unes noves bases reguladores per a la concessió d’ajuts a noves oportunitats empresarials. Les ajudes s’han enfocat en dos línies, que descriuen 4 tipus de projectes en total, amb l’objectiu principal de recolzar el canvi de model industrial de les empreses i el creixement empresarial.

Línia 1. Projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat.

Aquesta línia contempla 2 tipus de projectes:

 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d’un pla de negoci

Actuacions subvencionables:

Es considera subvencionable la realització d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci per part d’ACCIÓ. Prèviament l’empresa l’haurà d’haver identificat en el seu pla estratègic.

S’ha de tenir en compte que s’entén per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir en el futur una línia de negoci, que poden ser:

 • La creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit.
 • L’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.
 • la servitització dels seus productes.

Terminis:

Encara no s’ha obert convocatòria per demanar els ajuts. No obstant, les activitats subvencionables es podran dur a terme des de l’1 de gener del 2022 fins al 31 de desembre del 2023

Quantia:

La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

 • Projectes empresarials de canvi estructural consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ

Actuacions subvencionables:

Es considera subvencionables el projectes consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ, que podran esdevenir en una nova línia de negoci per l’empresa. Queden excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual o projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa, per tant, les despeses subvencionable poden ser:

 • Adquisició de maquinària i equipaments per la nova activitat.
 • Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat.
 • Despeses específiques de formació per adaptar-se a la nova activitat.
 • Despeses de personal intern dedicat a implementar la nova activitat. 

Terminis:

Encara no s’ha obert convocatòria per demanar els ajuts. No obstant, les activitats subvencionables dels projectes de canvi estructural es podran dur a terme a partir de la data d’inici de la convocatòria i fins al 31 de desembre del 2024. 

Quantia:

Les quanties per als projectes són les següents:

TipologiaPetita empresaMitjana empresaGran empresa
Adquisició de maquinària20%10%10%
Despeses externes75%75%75%
Despeses de formació25%25%25%
Despeses de personal75%75%75%

Línia 2. Projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Aquesta línia contempla 2 tipus de projectes:

 1. Projectes d’ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa

Actuacions subvencionables:

Les actuacions subvencionables van orientades a donar suport a l’empresa en, com a mínim, una de les següents activitats:

 1. Idear noves iniciatives disruptives basades en tecnologies exponencials i/o nous models de negoci

Les actuacions seran realitzades per un expert en noves tecnologies, extern a l’empresa. A part, l’empresa beneficiària dedicarà un equip de, com a mínim, 4 persones amb una dedicació de 32 hores/persona de la seva jornada laboral per a la realització de:

 • La sessió inicial, organitzada per ACCIÓ, al començar el projecte.
 • La sessió de tancament, organitzada per ACCIÓ, al finalitzar el projecte.
 • Evolució d’una iniciativa disruptiva

Evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testatge, mesura, aprenentatge i redefinició de manera continuada de la iniciativa fins a trobar el seu encaix amb el mercat.

Quantia:

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada.

Termini:

Encara no s’ha obert convocatòria per demanar els ajuts. No obstant, un cop publicada, el projecte s’haurà d’iniciar a partir de la data d’inici d’aquesta i haurà de finalitzar en un màxim de 9 mesos després d’aquesta data.

 • Projectes d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat

Actuacions subvencionables:

Es consideren subvencionables els projectes per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora amb l’objectiu de validar la solució tecnològica, el model de negoci objecte de l’actuació o ambdós.

Quantia:

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada i el cost subvencionable sol·licitat haurà de ser com a màxim de 14.900 euros i pot incloure:

 • Despeses de personal de l’empresa, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques del projecte subvencionat.
 • Despeses de col·laboracions externes.

Termini:

Encara no s’ha obert convocatòria per demanar els ajuts. No obstant, un cop publicada, el projecte s’haurà d’iniciar a partir de la data d’inici d’aquesta i haurà de finalitzar en un màxim de 9 mesos després d’aquesta data.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13 o a través del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

Envia'ns un missatge