Actualitat

Aprovació de cupons per a la Competitivitat Empresarial

23 / 06 / 2022 | Actualitat

Un element fonamental per a la competitivitat del teixit empresarial és l’accés a assessorament expert en àmbits clau, com son la innovació, la internacionalització, la sostenibilitat i la transformació tecnològica de la indústria (indústria 4.0). Per aquest motiu ACCIÓ ha impulsat les subvencions a cupons a la competitivitat empresarial, que tenen per objecte la contractació d’un servei d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Encara no s’ha obert la convocatòria.

Tipologia de cupons

 • Línia 1: Cupons Innovació

BENEFICIÀRIES:  Petites i mitjanes empreses, amb expressa exclusió de les microempreses

ACCIONS SUBVENCIONABLES: Contractació d’un servei d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ adreçat a acompanyar un procés de reflexió sobre el model de negoci i el model d’innovació, per després identificar els principals canvis que poden impactar al seu negoci i definir i prioritzar un conjunt d’iniciatives per donar-hi resposta.

QUANTIA: màxim de 8.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.

IMPLEMENTACIÓ: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 • Línia 2: Cupons Indústria 4.0

BENEFICIÀRIES:  Petites o mitjanes empreses amb com a mínim 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al RM o la data d’alta censal a Hisenda.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

 • Contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d’oportunitats d’incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 tant a nivell global com en els àmbits d’estratègia i model de negoci, organització i persones, productes/serveis orientats a client, processos, infraestructures i ecosistema.
 • Contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ per a la implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació de l’empresa i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0.

QUANTIA: màxim de 20.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.

IMPLEMENTACIÓ: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 • Línia 3: Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green)

BENEFICIÀRIES:  Petites o mitjanes empreses amb com a mínim 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al RM o la data d’alta censal a Hisenda.

ACCIONS SUBVENCIONABLES: Contractació d’un servei d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ que permeti a les empreses la identificació d’oportunitats d’innovació en aquelles àrees que comportin una millora vers la problemàtica del canvi climàtic i que estiguin orientades a una reducció potencial d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (quantificable) i/o orientades a una reducció de la vulnerabilitat en la pròpia empresa, en la cadena de valor o en el seu entorn.

QUANTIA: màxim de 8.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.

IMPLEMENTACIÓ: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 • Línia 4: Cupons Internacionalització
 1. Plans de promoció internacional

BENEFICIÀRIES:  Han de ser petites o mitjanes empreses amb els requisits següents:

 • Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • No tenir un volum d’exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat.

ACCIONS SUBVENCIONABLES: Contractació de serveis que hauran d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

QUANTIA: màxim de 2.500 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.

IMPLEMENTACIÓ: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 1. Export Manager

BENEFICIÀRIES:  Han de ser petites o mitjanes empreses amb els requisits següents:

 • Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • No tenir un volum d’exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat.

ACCIONS SUBVENCIONABLES: Contractació de serveis relacionats amb l’assessorament de la venda dels productes o serveis de l’empresa a l’exterior per a que desenvolupin i consolidin les seves exportacions.

QUANTIA: màxim de 8.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.

IMPLEMENTACIÓ: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 • E-trade

BENEFICIÀRIES:  Han de ser petites o mitjanes empreses amb els requisits següents:

 • Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • Disposar de la pàgina web de l’empresa en idioma estranger.
 • Disposar d’un pla de promoció internacional segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

ACCIONS SUBVENCIONABLES: Els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajut són els següents:

 • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals.
 • Definició de l’estratègia digital internacional: selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor, definició d’objectius, canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà.
 • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme.

QUANTIA: màxim de 6.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.

IMPLEMENTACIÓ: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

No es consideren subvencionables:

 • L’IVA.
 • Pagaments en efectiu.
 • Altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles, adquisició d’equipaments o d’altres despeses similars que puguin ser necessaris per a la prestació del servei.
 • No són objecte de subvenció els serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, ni els relacionats amb les despeses d’explotació normals de l’empresa.

Requisits per obtenir la condició de beneficiària

 • Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé complir amb la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. 
 • No trobar-se en circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiàries.
 • No haver estat sancionades.
 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció i aplicar el protocol contra l’assetjament sexual.
 • No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis. 
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Envia'ns un missatge