Obligaciones tributarias del 3º trimestre de 2017

IMPORTANT: Els recordem que el proper dia 20 d’octubre finalitza el període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al 3er. trimestre de l’exercici 2017. En cas de domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitzarà el proper 15 d’octubre (diumenge).

 1.1 I.V.A.

 •  Empresaris i professionals subjectes a l’IVA. Hauran d’aportar les factures emeses, factures rebudes i béns d’inversió del 3er. trimestre ABANS DEL DIA 20 D’OCTUBRE.
 • Empresaris en Règim d’Estimació Objectiva per Mòduls. Es poden deduir les quotes suportades per l’adquisició d’actius fixos (no compres corrents) realitzades durant el 3r trimestre o, en altre cas, es poden deduir al final de l’any.

1.2 OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Empresaris i professionals que durant el 3er. trimestre efectuaren operacions amb la Unió Europea (lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns o serveis), hauran d’aportar la documentació ABANS DEL DIA 20 D’OCTUBRE:

 • Nom del client o proveïdor,
 • Nº fiscal europeu,
 • Import de les operacions.

NOTA: Els recordem que el termini de presentació és trimestral, excepte que l’import total dels lliuraments de béns i prestacions intracomunitàries de serveis no hagi superat el llindar dels 50.000 € ni en el trimestre en curs ni en cada un dels quatre trimestres naturals anteriors. Si el supera, la periodicitat serà mensual.

1.3 IMPOST SOCIETATS

 •  El 20 d’OCTUBRE finalitza el termini per a presentar el segon pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.
 • El 20 de DESEMBRE finalitza el termini per presentar el tercer pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.

1.4 IRPF PAGAMENT FRACCIONAT

 •  Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’Estimació directa normal i simplificada. Hauran de presentar ABANS DEL DIA 20 D’OCTUBRE, la liquidació o ingrés, en cas que correspongui, dels rendiments obtinguts durant el període de gener a setembre de 2017.
 • Empresaris en règim d’estimació objectiva per mòduls. En tractar-se del 3er. trimestre, hauran de aportar les factures corresponents a les inversions realitzades durant el 3er. trimestre.
 • Agricultors i ramaders acollits a mòduls. El càlcul es farà sobre la base de les vendes del 3er. trimestre.

1.5 IRPF RETENCIONS

Empresaris i professionals que tinguin efectuades retencions a treballadors, professionals, agricultors, avicultors, forestals, Consell d’Administració, retribucions en espècie, dividends i interessos, hauran d’aportar la base del pagament i les retencions efectuades corresponents al 3er. trimestre ABANS DEL DIA 20 D’OCTUBRE.

NOTA: Els recordem que per a l’exercici 2017, la retenció per a professionals segueix essent del 15% (excepte si es tracta d’inici d’activitat que serà del 7% en l’exercici d’inici i en els dos següents).

1.6 IRPF RETENCIONS DE L’1% (EMPRESARIS A MÒDULS)

Empresaris acollits al règim de mòduls i que estan obligats a practicar la retenció de l’1% a les factures emeses pels treballs realitzats a altres empresaris i professionals, ens hauran de facilitar les factures emeses amb la retenció de l’1%.

1.7 IRPF RETENCIONS LLOGUERS DE BÉNS IMMOBLES

Les societats, empresaris i professionals hauran de facilitar-nos ABANS DEL DIA 20 D’OCTUBRE, la base del pagament i les retencions per poder confeccionar el model d’autoliquidació d’Hisenda corresponent.

NOTA: Els recordem que la base de retenció inclou tots els conceptes del rebut de lloguer excepte l’ I.V.A, i que el tipus de retenció, durant tot l’exercici 2017, és del 19%.

2 IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

Els contribuents estaran obligats a autoliquidar l’impost i ingressar la quota dins el mes de novembre posterior al de meritació d’aquest impost, que grava la realització d’activitats de producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica.

3 ALTRES CONSIDERACIONS ABANS DEL TANCAMENT DE L’EXERCICI

3.1 OPCIÓ PEL RÈGIM D’IVA D’IMPORTADORS

Durant tot el mes de novembre, es podrà exercir l’opció, mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal (036), d’ingressar les quotes de l’IVA a la importació en la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en el que consti la liquidació practicada per l’Administració.

3.2 REGLA PRORRATA ESPECIAL

Durant el mes de DESEMBRE aquells contribuents que desitgin aplicar o revocar l’esmentat règim pel 2018 ho podran sol·licitar a la seva Delegació d’Hisenda.

3.3 REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL

Durant el mes de NOVEMBRE aquells contribuents que desitgin inscriure o donar-se de baixa del Registre de Devolució Mensual amb efectes 1 de gener de 2018 podran sol·licitar-ho en la seva Delegació d’Hisenda.

Així mateix, es recorda que els contribuents que entrin a formar part d’aquest registre de devolució mensual, quedaran sotmesos al “Sistema de Subministrament immediat de la Informació” (conegut com SII), amb la consegüent obligació de presentar declaracions electròniques del detall de les factures emeses i rebudes cada 4 dies naturals.

3.4 RÈGIM ESPECIAL DE GRUPS D’ENTITATS

Durant el mes de DESEMBRE aquells contribuents que desitgin donar-se d’alta en el règim especial de grups d’entitats ho podran sol·licitar a la seva Delegació d’Hisenda.

NOTA: Els recordem que les variacions en el si del grup, hauran de comunicar-se en el primer pagament fraccionat següent a la variació.

3.5 RENÚNCIA AL SISTEMA MÒDULS, ESTIMACIÓ OBJECTIVA (IRPF I IVA)

Durant el mes de DESEMBRE i amb efectes per a l’exercici 2018 i successius.

3.6 I.A.E. I ARBITRIS

Els subjectes passius de l’Impost de Societats i altres entitats, obligats al pagament de l’IAE corresponent a l’exercici 2017, el període voluntari per al seu pagament és el 2n semestre de 2017; el qual pot variar en funció de cada municipi.

La pèrdua de l’exempció en l’IAE per haver superat el 1.000.000 € d’import net de la xifra de negoci durant l’exercici 2016 i les oscil·lacions dels elements tributaris que superin el 20%, han de ser comunicades a l’Administració Tributària durant el mes de DESEMBRE, a efectes de la modificació de la quota per a l’any 2018.

3.7 COMPTE CORRENT TRIBUTÀRI

El dia 31 d‘OCTUBRE finalitza el termini per a aquells contribuents que desitgin inscriure’s o donar-se de baixa del compte corrent tributari amb efectes 1 de gener de 2018.

3.8 SEGON TERMINI DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA 2016

El dia 5 de NOVEMBRE finalitza el segon termini del pagament de la declaració anual de la renda del 2016.

3.9 REGULARITZACIÓ RETENCIÓ NÒMINA

Es regularitzarà quan:

 1. Es modifiquin les retribucions que es van tenir en compte, per determinar el càlcul, a l’inici de l’any o de la relació laboral.
 2. Variïn les circumstàncies personals o familiars.
 3. Es continuï prestant serveis dintre de l’any natural després de l’extinció del seu contracte.

La regularització consisteix a calcular de nou la quota de retenció tenint en compte les noves circumstàncies familiars.

A opció del pagador, la regularització es podrà fer a l’octubre, respecte de les variacions dels trimestres immediatament anteriors.

4 INVERSIONS FINANCERES

Si disposa de liquiditat per invertir o té saldos amb rendibilitat baixa, estem a la seva disposició per aconsellar-li la millor inversió, aprofitant tots els avantatges fiscals.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar